Om barnekoordinator, individuell plan og forsterkede plikter til samhandling

Pixabay.com

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.08.2022

Lovendringene gjelder alle med behov for velferdstjenester og er uavhengig av alder bortsett fra bestemmelsen om barnekoordinator som gjelder for barn og unge under 18 år og deres familier. I forbindelse med lovendringene, har det også tredd i kraft en ny forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester fra 22.06.2022 som er lik, uavhengig av hvilket lovverk individuell plan er hjemlet i. Den 15.09. 2022 lanseres en tverrsektoriell veileder for de nye bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator som flere direktorater har samarbeidet om.

Det er gjort endringer i følgende lover: helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, tannhelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og integreringsloven.

På høyre side kan du gå inn og se opptak av konferanse om endringene i som ble gjennomført 25. oktober 2022. 

Endringene innebærer i utgangspunktet ikke en styrking av det faglige innholdet i tjenestene som berøres. Kravene til det materielle innholdet i tjenestene følger av de respektive sektorlovene og er uendret. Samtidig vil bedre samarbeid og tydeligere ansvar kunne bidra til at innholdet i tjenestene blir bedre. Endringene omfatter nye eller endrede bestemmelser om samarbeid, samordning og koordinering, og innebærer blant annet en styrket plikt til å samarbeide med andre velferdstjenester både når det gjelder individuell oppfølging av enkeltpasienter, men også systematisk for bedre å ivareta egne oppgaver, og for at andre velferdstjenester skal kunne ivareta sine oppgaver etter lov og forskrift.

Bestemmelsen om barnekoordinator er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7.2a og det er bevilget penger over statsbudsjettet til kommunene til denne ordningen fra 01.08.2022. Ordningen skal bidra til at denne sårbare gruppen sikres bistand til koordinering for å oppnå bedre sammenheng og helhet i tjenestene. Det lages en veileder til de nye lovbestemmelsene i et samarbeid mellom helsedirektoratet, utdanningsdirektoratet, arbeids- og velferdsdirektoratet og barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Veilederen som publiseres senere i høst har barn, unge og deres familier som hovedmålgruppe og vil bidra til å klargjøre hvordan det nye lovverket skal forstås og implementeres.

pixabay
Pixabay.com

Lenker til ny lovgivning, ny forskrift om individuell plan, Prop. 100 L som beskriver bakgrunnen for endringene, samt Helsedirektoratets informasjon om endringene, er å finne til høyre. Når ny veileder blir publisert, legger vi ut lenke til denne også her.