Beredskap for utsatte barn og unge

Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet ber alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn om å øke beredskapen for utsatte barn og unge i forbindelse med Covid-19 situasjonen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.06.2020

I et brev peker de to departementene på at barn og unge har rett til beskyttelse mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Regjeringen har høy prioritet på arbeidet med å sikre barn og unges rettigheter. Dette arbeidet krever bred tilnærming og samarbeid på tvers av etater og landegrenser. Tjenestene for barn og unge i kommuner og fylkeskommuner har en viktig rolle i arbeidet med å forebygge og gi hjelp på dette området.

Fare for økt isolasjon og vold

Smitteverntiltakene som Norge innførte i forbindelse med Covid-19 pandemien kan ha forverret situasjonen for mange barn og unge som lever med vold og negativ sosial kontroll i familien. Også barn og unge som tidligere ikke har opplevd vold kan ha blitt utsatt for det etter at smitteverntiltakene ble innført. Det er grunn til å tro at smitteverntiltakene har innskrenket friheten og ført til økt isolasjon av barn og unge. Det er bekymringsfullt at antallet bekymringsmeldinger til barnevernet har gått ned i tiden smitteverntiltakene har vært gjeldende. Kommunene oppfordres til å styrke samarbeidet mellom tjenestene slik at barn og unge som har behov for bistand fra barnevernstjenesten får hjelp. Kommunen bør være oppmerksomme på at det kan komme en økning i antall saker når smitteverntiltakene slippes opp.

Hjelpeapparatet har ansvar

Selv om sommerferien i år er annerledes på grunn av reiserådene, så er det likevel viktig at hjelpeapparatet er klar over at de har ansvar for å ivareta unge som frykter utenlandsopphold, samtidig som de må forebygge og hjelpe barn og unge i Norge. Å forebygge at unge tas med til utlandet mot sin vilje er viktig og kan bidra til å forhindre at den unge utsettes for forhold som krenker deres rettigheter eller forhold som er straffbare i Norge.

De to departementene gir i brevet konkrete råd til hjelpeapparatet og vedlegg med øvrig informasjon om nettressurser og viktige telefonnumre. Se vedlegg.