Slik melder du behov for tilskudd til kompetanseutvikling i barnehager og skoler

Vi minner om fristen onsdag 1. februar 2023 for eiere i Oslo og Viken til å melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling.

Nederst i denne saken finner du lenker til mer informasjon som kan være nytting i arbeidet med behovsmeldingen.

Publisert 10.01.2023, Sist endret 09.01.2023

Slik melder du behov for tilskudd

I Oslo og Viken har vi ett eget digitalt system for behovsmeldinger. Behovsmeldinger skal meldes innenfor den enkelte kompetanseordning, og det skal utarbeides én melding per tiltak.

Det er eier som er ansvarlig for å melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling i barnehager og skoler.

Der tiltaket gjelder for flere eiere i nettverk, må en av eierene melde behov på vegne av nettverket. 

Under fanen «Lenker» finner du kobling til vårt digitale meldesystem.

Dette må være på plass før du melder behov for tilskudd

Barnehage- og skoleeiere står fritt til å velge hvilket universitet, høgskole eller et nasjonalt senter man ønsker å inngå samarbeid og partnerskap med.

Eiere må etablere kontakt og samarbeid med universitet, høgskole eller et nasjonalt senter underlagt en av disse, før behovsmelding sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Før behovsmeldingen sendes inn bør den gjøres kjent for utdanningsinstitusjon/nasjonalt senter som skal delta i tiltaket.

For Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er kommuner og bydeler ansvarlige for at også private barnehager og friskoler involveres i kompetanseutviklingen.

De ansatte skal være involvert i arbeidet med behovsmeldingen. 

Målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen gjelder for etterutdanning i barnehager og skoler, også kalt kollektiv kompetanseutvikling og lokal kompetanseutvikling. Målgrupper for kompetansetiltakene regional - og desentralisert ordning er lærere, ledere og andre ansatte i barnehager og skoler. 

Målgrupper for kompetansetiltakene i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er bredere og omfatter, i tillegg til barnehage- og skoleeiere, også ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommuner og fylkeskommuner som inngår i laget rundt barnet og eleven.

Private barnehager og private skoler godkjent etter privatskoleloven § 2-1 omfattes av ordningen på lik linje med offentlige barnehager og skoler.

Bruk av tilskudd

Tiltak som iverksettes skal gi kollektiv kompetanseutvikling til ansatte i barnehager og/eller skoler. Tilskuddet kan brukes til:

  • å vurdere virksomhetens kompetansebehov
  • å utvikle og planlegge kompetansetiltak
  • å gjennomføre og vurdere kompetansetiltak

Det er anledning til å bruke deler av tilskuddet til en koordinatorfunksjon. Dette i begrenset omfang. 

I desentralisert ordning er det et krav om at skoleeier skal bidra med en egenandel som tilsvarer 30 prosent av tilskuddet som de tildeles.

Udir har uttalt at midler også kan brukes til frikjøp av ansatte i begrenset omfang. 

Har du spørsmål om tilskuddsordningen eller lokal kompetanseutvikling?

Ta gjerne kontakt med oss dersom noe er uklart. Dette er koordinatorer og kontaktpersoner for ordningene hos Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Gunn-Heidi Saltnes          

e-post: fmoaghs@statsforvalteren.no

Telefon: 22003815

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling for skole

Ingeborg Heltzer Anderssen      

e-post: fmoainan@statsforvalteren.no

Telefon: 22003837

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Sunniva Elisabeth Holberg                     

e-post: sueho@statsforvalteren.no

Telefon: 22003739