Tilsyn med Viken fylkeskommune på opplæringsområdet

Vi har ført tilsyn med Viken fylkeskommune. Temaet for tilsynet er rett til opplæring for innsatte i fengsel.

Publisert 22.03.2023

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn med Viken fylkeskommune. Temaet for tilsynet er rett til opplæring for innsatte i fengsel, og vi undersøker om Viken fylkeskommune oppfyller kravene i regelverket når det gjelder innsattes rett til opplæring.

Under dette temaet kontrollerer vi Viken fylkeskommunes praksis når det gjelder å fatte vedtak om rett til opplæring etter opplæringsloven §§ 3-1, 4A-1 og 4A-3 i Halden og Ringerike fengsel i Viken fylkeskommune.

I tilsynet har vi bl.a. sett at fylkeskommunen har rutiner for vedtak om opplæring og maler for vedtak. Vi har også sett at vedtakene fattes uten ugrunnet opphold. Fylkeskommunen har oppgitt at de har gitt opplæring til alle innsatte som har søkt, uavhengig av om de har hatt rett til opplæring eller ikke. En slik praksis for inntak av innsatte uten rett kan gi positive ringvirkninger både for den enkelte innsatte og for samfunnet for øvrig.

Tilsynet viser likevel at fylkeskommunen ikke oppfyller alle regelverkskravene som knytter seg til å fatte vedtak om opplæring for de innsatte i fengsel. Vi vurderer blant annet at fylkeskommunen må sikre at det fattes vedtak om rett til videregående opplæring for ungdom under 25 år og at det i vedtaket angis hvilket utdanningsprogram den innsatte skal få. De må også sikre at det fattes vedtak om rett til videregående opplæring for voksne der det fremkommer klart og tydelig både innhold, organisering og omfang av opplæringen, samt sluttkompetanse. Vi vurderer også at fylkeskommunen må påse at innsatte som har rett til grunnskoleopplæring eller en realkompetansevurdering på dette nivået får ivaretatt denne rettigheten. Fylkeskommunen må også sikre at vedtakene er i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven.

I tilsynsrapporten kan du lese om Viken fylkeskommunes praksis når det gjelder de innsattes rett til opplæring og hvilke regelverksbrudd de må rette. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender på Statsforvalterens hjemmeside.