Midler til etterutdanning for lærere og ledere i voksenopplæringen i 2022

Gjennom Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen blir det hvert år fordelt i overkant av 2 mill. kroner i Oslo og Viken til etterutdanning for lærere og ledere.

Publisert 14.12.2021

Tildelingen av årets midler gjøres gjennom et samarbeidsforum med deltakere fra voksenopplæringen. Frist for aktørene innen voksenopplæringen til å melde behov er 10. mai 2022.

Årlig forvalter statsforvalterne et tilskudd til etterutdanning for lærere og ledere i voksenopplæringen. Midlene som Direktorat for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)stiller til disposisjon, skal bidra til økt kompetanse og kvalitet i voksenopplæringen. Med voksenopplæring mener vi her opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne (inkludert FVO) og videregående opplæring for voksne.

Statsforvalteren vil lyse ut midlene i mars, og fristen for voksenopplæringen for å melde kompetansebehov er 10. mai 2022. Ved utlysningen vil det opplyses nærmere om retningslinjer og føringer for hvordan tilskuddsmidlene skal brukes, og prosess for å melde behov.

Samarbeidsforumet (SAF-VO) deltar i behandling og prioritering av behovsmeldingene som kommer fra sektoren. I samarbeidsforumet sitter representanter fra ulike voksenopplæringsnettverk, UH-sektor og representanter fra organisasjonene sammen med Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Vi oppfordrer til at det raskt tas kontakt med aktuelle universiteter og/eller høgskoler dersom det ønskes samarbeid med disse i forbindelse med kompetansehevingstiltaket. En oversikt over mulige universiteter og høgskoler finner du her: https://www.hvl.no/uh-nettverk-dekomp/dekomp-nettverket/. Ved å søke etter «Dekomp» på det enkelte universitet/høgskole kan du finne mer informasjon.

Vi oppfordrer til at informasjon om disse midlene spres til aktuelle kommuner/voksenopplæringssenter.


Tildelingen av midler finner sted i juni 2022.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.