Regional ordning 2020-2021 - barnehagebasert kompetanseutvikling

Foto: NTB/Scanpix
Foto: NTB/Scanpix

Påminnelse: Siste frist for kommunale og private barnehager i Oslo og Viken til å sende inn behovsmelding er 14. februar 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.01.2020

Barnehager i Oslo og Viken inviteres til å melde behov for barnehagebasert kompetanseutvikling i 2020-2021. 

Før utfylling og innsending av meldeskjema ber vi barnehagens styrer/eier om å lese informasjonen vår om Regional ordning for Oslo og Viken.

Regional ordning

Regional ordning skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehager, barnehageeiere, barnehagemyndigheter, universitet og høgskoler, fylkesmenn og andre aktører i barnehagesektoren.

Regional ordning for barnehager i Oslo og Viken ble iverksatt 01.01.2019. Ordningen skal bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling gjennom barnehagebaserte kompetansetiltak. Vi starter nå prosessen for utviklingsarbeid som skal igangsettes i barnehager i løpet av høsten 2020 og utviklingsarbeid fra 2019 som skal videreføres.

Barnehager og nettverk som deltar i regional ordning 2019-2020

Mange barnehager i Oslo og Viken deltar i regional ordning 2019-2020, enten som enkeltbarnehage eller som del av et nettverk. Barnehager og nettverk som allerede deltar i regional ordning kan søke om videreføring av oppfølging gjennom regional ordning i barnehageåret 2020-2021. Videreføringen gjelder kun for utviklingsarbeid som ble igangsatt i 2019.

Utfylling av behovsmelding

Det er en den enkelte barnehage som skal fylle ut og sende inn behovsmelding for 2020-2021. Det gjelder også for barnehager som del av nettverk. Før utfylling av meldinger må barnehager i nettverk bli enige om navn på nettverket og hvem som skal være nettverkets felles kontaktperson. Barnehagene bruker denne informasjonen i sin behovsmelding. Vi bruker informasjonen om barnehagene i nettverk i vår behandling av behovsmeldingene.

Før du som barnehagens styrer eller eier fyller ut og sender inn behovsmeldingen må du gjøre deg kjent med vår informasjon om regional ordning for barnehager i Oslo og Viken.

Når du fyller ut meldeskjemaet er det viktig at du leser informasjon og veiledningstekster i skjemaet. Trykk på de blå rubrikkene merket med så blir teksten synlig i høyre sidemeny på meldeskjemaet.

Hvis du har spørsmål om regional ordning i Oslo og Viken, eller lurer på noen om meldeskjemaet, kan du kontakte barnehagemyndighetene i egen kommune eller bydel eller Fylkesmannen i Oslo og Viken. Kontaktinfo til Fylkesmannen finner du i sidemenyen på denne nettsiden.

Behandling av behovsmeldinger

Frist for innsending av behovsmeldinger er 14.02.2020. Barnehagenes behovsmeldinger skal være ferdig behandlet og besvart innen utgangen av juni 2020. Vi planlegger saksgangen slik:

Når

Hva

Desember 2019

Publisering av informasjon og behovsmeldeskjema

Februar 2020

14.02.2020 - Frist for å sende inn behovsmelding

Mars 2020

Samarbeidsforum for Oslo og for Viken - informasjonsmøte

Mars 2020

Tematiske arbeidsgrupper – gjennomgang av alle behovsmeldinger

April 2020

Samarbeidsforum – beslutte prioritering av behovsmeldinger

Mai 2020

Informasjon til barnehager om deltakelse eller avslag. Utsendelse til alle barnehager.

Juni 2020

Etablering av kontakt mellom UH, barnehager og nettverk som skal delta i regional ordning 2020-20201

Høst 2020

Igangsetting av barnehagebasert kompetanseutvikling i barnehager i Oslo og Viken

 

Mål for Regional ordning

Regional ordning er et statlig tiltak for alle barnehager. Ordningen skal bidra til å sikre at alle barn får likeverdige barnehagetilbud med høy kvalitet. Regional ordning skal bidra til å utjevne forskjeller mellom barnehager med jevn høy kvalitet på innhold og arbeid og barnehager som har utfordringer knyttet til kompetanse- og kvalitetsutvikling.

Kompetanseutvikling er et av de viktigste virkemidlene staten har for å støtte opp under arbeidet med kompetanse- og kvalitetsutvikling i norske barnehager. Tiltak i regional ordning skal støtte barnehageeiers ansvar for kompetanse- og kvalitetsutvikling. Utvikling av kvalitet i barnehagen er avhengig av at de ansatte får mulighet til å heve sin kompetanse, både individuelt og i et faglig fellesskap.

Regional ordning skal styrke og stimulere til langsiktig samarbeid med og synergieffekter mellom barnehager, barnehageeiere og utdanningsinstitusjoner som tilbyr barnehagelærerutdanning. Regional ordning er derfor et viktig tiltak for utvikling av barnehagelærerutdanninger og videreutdanninger for ansatte i barnehagen. Kompetanseutvikling er et viktig virkemiddel for at barnehagelærerprofesjonen skal kunne utøve profesjonelt skjønn og utvikle profesjonen videre, som igjen vil komme barnehagene til gode når barnehagelærerstudentene er ferdig utdannet.

Barnehager i Oslo og i Viken

I Oslo og Viken har vi nesten 2000 kommunale og private barnehager. De fleste av «våre» barnehager har jevn og god kvalitet på både innhold og pedagogisk arbeid, men også i Oslo og Viken har vi barnehager med utfordringer i sitt arbeid med kompetanseutvikling og kvalitet på sitt pedagogiske innhold og arbeid. Regional ordning er åpen for alle barnehager, men er særlig ment å støtte utviklingsarbeid for barnehager med utfordringer i sitt arbeid med kompetanse- og kvalitetsutvikling.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehager er virksomheter som er i konstant utvikling og endring. Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Barnehageeier har ansvar for tiltakene som utvikles lokalt, i samarbeid med relevante kompetansemiljøer, barnehagemyndigheten, og gjerne med andre og på tvers av kommuner. Tiltakene skal være forankret hos pedagogisk leder, styrer og eier og skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele personalet i barnehagen, på tvers av kompetansenivå. (Kompetansestrategi for fremtidens barnehage, s.23)

Roller, oppgaver og ansvar

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en kontinuerlig utvikling av personalets kompetanse. Barnehageeier har her en viktig rolle og et stort ansvar.

Barnehageeier

Barnehageeier har et særlig ansvar for arbeidet med kompetanse- og kvalitetsutvikling i sin virksomhet. Barnehageeier

 • har ansvar å sørge for at personalet har god og riktig kompetanse
 • står fritt til å delta i regional ordning
 • skal kartlegge kompetansebehovet i egen virksomheten og lage kompetanseplan.
 • har også ansvar for tiltak som utvikles lokalt i egen virksomhet, sikre samarbeid med relevante kompetansemiljøer, barnehagemyndigheten, og gjerne delta i nettverk med andre barnehager i/eller på tvers av kommuner.

Styrer og pedagogisk leder

 • Styrer og pedagogisk leder er gitt et særlig ansvar for å iverksette og utvikle barnehagens praksis i tråd med ny forskningsbasert kunnskap på barnehagefeltet.

Kommunen som barnehagemyndighet

Barnehagemyndighetene i Oslo og Viken kan kontakte Fylkesmannen hvis de har behov for det i arbeidet med behovsmeldinger og Regional ordning. Barnehagemyndigheten

 • skal påse at barna får et pedagogisk og trygt barnehagetilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen
 • kan oppfordre barnehager til å melde behov for kompetanseutvikling i regi av regional ordning
 • kan veilede og støtte barnehager i arbeidet med utfylling av meldeskjemaet.

Utdanningsinstitusjoner i regional ordning

I Oslo og Viken samarbeider vi med våre tre utdanningsinstitusjoner som tilbyr barnehagelærerutdanning; OsloMet-storbyuniversitetet, Universitet i Sørøst-Norge (USN) og Høgskolen i Østfold.

Oslo og Viken-modellen

Oslo og Viken-modellen tar høyde for at barnehager har ulike kompetansebehov: Noen har store utfordringer og behøver svært tett oppfølgning for å komme i gang med arbeidet med utvikling og endring av praksis. Andre barnehager har kapasitet til å lede utviklingsarbeid i egen barnehage, men ønsker støtte og faglig påfyll til prosessen. Barnehager organiserer seg også ulikt i gjennomføring av utviklingsarbeid. Oslo og Viken-modellen rommer derfor tiltak til både enkeltstående barnehager og nettverk bestående av flere barnehager.

Oslo og Viken-modellen inneholder tre former for oppfølging for barnehager og nettverk:

Modell 1 - Tett oppfølging

Tett oppfølging tildeles kun til enkeltbarnehager som har et særlig stort behov for oppfølging i sitt utviklingsarbeid.

 • Rammen for modellen er estimert til ca.175 timer.
 • UH avtaler tid for samarbeid og oppfølging med hver enkelt barnehage.

Aktuelle tiltak i Tett oppfølging er:

 • Jevnlige møter for samarbeid og oppfølging av barnehagen/personalgruppen
 • UH bistår med observasjon og innspill til endringsfokus
 • Forankring og igangsetting av aksjoner og prosesser
 • Oppfølging, veiledning, faglig støtte og innspill til hvordan barnehagen kan nå sine mål

Modell 2 - Fleksibel delingsmodell

Fleksibel delingsmodell tilbys kun til barnehager i nettverk. Fleksibel delingsmodell er en kombinasjon av kompetanseutvikling og veiledning. Utviklingsarbeidet ledes og følges opp i den enkelte barnehage av barnehageeier, styrer og pedagogiske ledere.

 • Rammen for modellen er estimert til ca.150 timer.
 • UH avtaler tid til samarbeid og oppfølging med lokale ressurspersoner og nettverkene.

Aktuelle tiltak i Fleksibel delingsmodell er:

 • Tett kontakt og samarbeid mellom UH og lokale, utvalgte ressurspersoner fra kommuner/barnehagene
 • Ressurspersonene får faglig oppfølging fra UH som de deler og formidler til barnehagene i nettverket
 • Strukturering og organisering av et nytt eller eksisterende utviklingsarbeid i barnehagen(e)
 • Støtte til igangsetting av utviklingsarbeidet i den enkelte kommune/barnehage
 • Veiledning, faglig formidling, refleksjon og forankring i barnehagenes personalgruppe
 • UH følger opp utviklingsarbeidet over en gitt periode
 • Bidrag til bærekraftige tiltak som kan fortsette når UH går ut av utviklingsarbeidet
 • Barnehager/nettverk bidrar til utvikling av digitale ressurser

Modell 3 - Støtte til lokale ressurser

Modellen tilbys til både enkeltbarnehager og nettverk. Støtte til lokale ressurser passer til både nye utviklingsarbeid og til oppfølging av eksisterende utviklingsarbeid.

 • Rammen for modellen er estimert til ca.100 timer.
 • UH avtaler tid for oppfølging og samarbeid med ressurspersoner, barnehager og nettverk.

Aktuelle tiltak i Støtte til lokale ressurser er:

 • UH samarbeider med lokale ressurspersoner fra barnehager, kommuner/bydeler eller eierkjeder
 • Veiledning og faglig støtte til lokale ressurspersoner, for eksempel styrer, styrerassistent, fagleder eller pedagogisk leder
 • Samarbeid med lokale ressurspersoner om prosessveiledning og ledelse av utviklingsprosesser
 • Formidling av relevant forskning
 • Barnehager/nettverk bidrar til utvikling av digitale ressurser

Digital ressursbank

I 2020 åpner vi vår digitale ressursbank. Den skal være tilgjengelig for alle barnehager i Oslo og Viken. Barnehagene får tilgang til nettressurser og e-læring som kan brukes til utviklingsarbeid og endring av pedagogisk praksis. Eksempler på temaer kan være didaktisk arbeid, analysearbeid og lignende.

Digital ressursbank skal også være en digital delingsplattform hvor utdanningsinstitusjonene, barnehager og nettverk i regional ordning deler bidrag som omhandler utviklingsarbeid og endring av barnehagenes pedagogiske praksis. Bidragene kan for eksempel være artikler, presentasjoner, webinarer, podcaster, filmer, lenker til nettsteder m.m.

Igangsetting og gjennomføring av utviklingsarbeid

Barnehager som får oppfølging gjennom regional ordning skal i samarbeid med UH igangsette sine utviklingsarbeid i løpet av høsten 2020.

Barnehage, nettverk og ressurspersoner avklarer med UH hvordan utviklingsarbeidet skal igangsettes og gjennomføres. Tidsplan for samarbeid, oppfølging og møter skal avtales slik at det er gjennomførbart og passer for begge parter.

Stortingsmeldinger, strategier og informasjon som danner grunnlaget for Regional ordning i Oslo og Viken

Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen

Meld. St. 6 (2019 – 2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderendefellesskap i barnehage, skole og SFO

Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022

Lærerutdanning 2025 Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene

Udir – om kompetansestrategien

Udir – om regional ordning

Nettressurser som er tilgjengelig for alle barnehager

Det finnes mange nettsider med inspirasjon, god informasjon og gratis nettressurser som alle barnehager kan bruke i sitt arbeid. Her er noen eksempler:

Utdanningsdirektoratet

Nasjonale senter

Statped

Sjumilssteget (Barnekonvensjonen)

Barneombudet

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB)

Redd Barna

Unicef 

Røde Kors

Trygg trafikk

Abonner på nyhetsvarsel fra Fylkesmannen i Oslo og Viken

Vi anbefaler alle barnehager, barnehageeiere og barnehagemyndigheter å abonnere på nyhetsvarsel fra vår nettside. Abonnenter får varsel på e-post når vi publiserer informasjon om tilskudd, rapporteringer, konferanser og annen informasjon som gjelder barnehage og opplæring. Du finner mer informasjon om nyhetsvarsel her