Tilsyn med barnevernsinstitusjoner 2021

Sosial- og barnevernavdelingen ved Statsforvalteren i Oslo og Viken har i 2021 gjennomført en rekke tilsyn med barnevernsinstitusjoner i fylkene, og har avdekket lovbrudd ved flere tilfeller.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.02.2022

Lovbruddene omhandlet blant annet at institusjonene ikke ivaretar beboernes krav på vern og beskyttelse, manglende lovpålagte dokumenter, forebygging og bruk av tvang, herunder føring og innsending av tvangsprotokoller. og manglede politiattester. Lovbruddene ble i mange av tilfellene knyttet opp til manglende styring og kontroll, i henhold til internkontrollforskriften.

Sosial- og barnevernavdelingen har i 2021 gjennomført tilsyn med 159 barnevernsinstitusjoner og enheter. Disse har vært drevet av 25 ulike eiere. Det ble gjennomført 276 tilsyn, hvor 131 av de var uanmeldte. Vi har konkludert med lovbrudd i 36 av tilsynene.

Samtaler med barna har vært prioritert

Av de 676 barna som bodde på barneverninstitusjonene, fikk 625 tilbud om samtale. Vi snakket med 212 av dem. I 2021 har Statsforvalteren nedsatt en prosjektgruppe som jobber med hvordan vi skal få snakket med flere barn i tilsynene våre.

Tilsyn med enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

Oslo og Viken har ført tilsyn med fire omsorgssentre. Under tilsynet hadde disse omsorgssentrene 25 barn plassert hos seg, hvor vi snakket med 24 av dem.  Vi har gjennomført seks tilsyn, og i tre av tilsynene ble det konkludert med lovbrudd. Lovbruddene omhandlet at kartleggingsrapportene ikke ble sendt inn til Barne-, ungdoms- og familieetaten innenfor fristen.

Følgende har vært tema i tilsynene for 2021:

 • beboernes syn på oppholdet
 • institusjonens håndtering av koronapandemien og smittevernrådene
 • mål og plan for oppholdet
 • bemanning og de ansattes kompetanse
 • politiattester
 • utfordringer med beboere som ruser seg, også på omsorgsinstitusjoner
 • institusjonens oppfølging av beboernes fysiske og psykiske helse, herunder medisinhåndtering
 • institusjonens oppfølging av beboernes skole- og dagtilbud
 • forebygging av og bruk av tvang
 • ettervern
 • samarbeid med barnverntjenestene
 • institusjonenes praksis for internkontroll

Koronapandemien

Avhengig av de til enhver tid gjeldende råd om smittevern har tilsynene vært gjennomført enten digitalt eller stedlig. Vi har inntrykk av at barna har blitt godt ivaretatt under pandemien, og at institusjonene har opprettholdt forsvarlig drift.

Klagesaker

Vi har mottatt 2703 tvangsprotokoller om tvang, og har behandlet 102 klagesaker. I 20 av sakene fikk klager helt eller delvis medhold. Vi har behandlet 57 tilsynssaker knyttet til barn på institusjoner.

Vi har også behandlet 16 saker hvor det har vært uenighet om Barne-, ungdoms- og familieetaten sin bistandsplikt.

Årsrapporten finner du under dokumenter i menyen