Tilskudd til kommunale læringsnettverk - barnevern

Søknadsfrist:
15. august 2024 23:59
Målgruppe:
Barnevernstjenestene i Innlandet
Ansvarlig:
Jorun Ødegårdstuen
Hvem kan søke:
Barnevernsleder fra vertskommunen i nettverket

Læringsnettverk er et tiltak i Bufdirs kompetansestrategi "Mer kunnskap - bedre barnevern 2018-2024". Det er i år satt av kr. 3 867 659,- til utviklingsprosjekter i læringsnettverk i Innlandet. Midlene skal benyttes til utviklingsprosjekter for tjeneste og tiltaksutvikling i kommuner som deltar i læringsnettverk.

Publisert 29.05.2024

Statsforvalter forvalter stimuleringsmidlene til kommunale læringsnettverk. Midlene er bevilget i statsbudsjettet.

Stimuleringsmidlene er delt inn i tre ordninger:

  • utviklingsprosjekt med egeninitiert tematikk
  • utviklingsprosjekt for å styrke kommunenes arbeid på fosterhjemsområdet
  • styrking av barnevernledernes styring og ledelse av barnevernstjenesten

1 354 052,- skal gå til egeninitierte utviklingsprosjekt i kommunene. Her definerer nettverkene selv tematikk for prosjektene med utgangspunkt i lokale forhold og behov. Formålet er utvikling av tilpassede og forsvarlige tjenester til sårbare barn og familier, også barn og familier som har eller kan komme til å ha behov for barnevernstjenester.

2 300 000,- av midlene skal gå til utvikling, etablering og gjennomføring av kommunale veilednings- og oppfølgingstilbud til fosterhjem. Midlene skal bidra til å etablere fagmiljø for oppfølging av fosterhjem, f.eks felles veiledning og oppfølgingstilbud til fosterhjem eller rekrutering av fosterhjem i slekt og nettverk.

213 607,- skal gå til utviklingsprosjekt for å styrke barnevernslederes kompetanse på styring og ledelse av barnevernstjenesten. Midlene søkes fra barnevernsledernettverkene, her kreves kun en forenklet søknad direkte til Statsforvalteren. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av hvordan midlene skal benyttes og om dere skal samarbeide med lederkompetansemiljø, samt:

  • Beløp det søkes om
  • Navn på nettverket- hvilke kommuner som er med- ansvarlig søknadskommune
  • Organisasjonsnummer- kontonummer -adresse- postnummer- sted
  • Kontaktperson- telefon- epost

Agenda Kaupang og USN tilbyr fra høsten en grunnutdanning i barnevernledelse og fagstøtte til barnevernsledernettverkene. Vi gjør oppmerksom på at det kan søkes om midler for å benytte seg av fagstøtte og kompetanseheving fra Agenda Kaupang etter avtale med dem. Vi vil snart publisere mer informasjon om tiltakene.

Søknadsfrist:
15. august 2024 23:59
Målgruppe:
Barnevernstjenestene i Innlandet
Ansvarlig:
Jorun Ødegårdstuen
Hvem kan søke:
Barnevernsleder fra vertskommunen i nettverket