Nesten 136 millioner kroner til miljøtiltak i Innlands-jordbruket

Spredning av flytende husdyrgjødsel med slepeslange og nedlegging
Spredning av flytende husdyrgjødsel med slepeslange og nedlegging Foto: Stig Horsberg / Stig Horsberg.

De foreløpige satsene for regionale miljøtilskudd for jordbruket er nå fastsatt. For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg innføres det tilskudd til klimarådgiving.

Publisert 23.06.2021

I jordbruksavtalen fikk Innlandet tildelt 135,8 mill. kroner til søknadsomgangen 2021, en økning på 11,5 mill. kroner fra året før. Statsforvalteren har i samråd med faglaga i jordbruket fastsatt foreløpige tilskuddssatser for 2021, med søknadsfrist 15. oktober. For seterdrift, soner for pollinerende insekter og areal uten jordarbeiding om høsten er det noen viktige justeringer av vilkår og/eller vesentlige endringer i satser. Satsene kan ut fra omfanget av søknader bli justert noe opp eller ned før utbetaling av tilskuddet, som skjer 11. mars 2022. Som grunnlag for fastsetting av satsene ligger føringer i jordbruksavtalen om at noen tiltak bør prioriteres spesielt:

  • Soner for pollinerende insekter
  • Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
  • Tiltak mot avrenning til vann
  • Avtalen legger også til grunn at fylkene innfører tilskudd til klimarådgiving

For tilskuddet til drift av seter med melkeproduksjon er det viktig å merke seg at minstekravet til periode med melkeproduksjon på setra er redusert fra seks til fire uker. Dette gjelder hele landet og er vedtatt i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Tilskuddet øker i år fra kr 52 000 til kr 56 000 for å ivareta tradisjonen med setring.

Soner for pollinerende insekter (dvs. striper med blomsterplanter på jordbruksareal) økte fra 54 985 meter i 2019 til 356 379 meter i 2020. Det er positivt at oppslutningen om dette nye tiltaket øker, men av budsjettmessige grunner er det er for søknadsomgangen 2021 satt en begrensning på 5 000 meter pr. foretak. Satsene videreføres fra 2020 med kr 10 pr. meter for reine blomsterstriper og kr 5 pr. meter der sona er anlagt i kombinasjon med grasdekte soner i eller mot åpen åker.

For tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten skal det tas i bruk nye erosjonsrisikokart for søknadsomgangen 2021. Mange søkere vil oppleve at de har arealer som nå kommer i en lavere erosjonsklasse enn tidligere år. Statsforvalteren har forsøkt å kompensere for dette med en vesentlig økning av tilskuddssatsen i erosjonsklasse 1, som går opp fra kr 67 pr. dekar til kr 90 pr. dekar i prioriterte områder. I tillegg er det innført 30 kroner høyere sats pr. dekar for arealer med dråg (forsenkninger der overflatevann ledes mot vassdrag) i erosjonsklase 1 og 2.

For å kompensere enda litt mer for de nye kartene har Statsforvalteren økt tilskuddet til grasdekte vannveier, grasdekte striper og grasdekte kantsoner fra kr 15 pr. meter til kr 17 pr. meter i prioriterte områder.      

Foreløpig sats for tilskudd til klimarådgiving er satt til kr 6 000 pr. foretak for rådgiving en-til-en og kr 2 000 pr. foretak for grupperådgiving.

For de andre tiltakene er det bare foretatt mindre justeringer av de foreløpige satsene. Fullstendig oversikt over foreløpige tilskuddssatser finner du her. Utenom klimarådgiving, fireukerskravet for seterdrift og begrensningen i antall meter med soner for pollinerende insekter, er vilkårene for tilskudd de samme som i 2020. Du finner dem i veilederen fra i fjor (men tilskuddssatsene er altså endret) på denne siden.