Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Ny ordning for klimarådgiving på gårdsbruk

Klimarådgiving på gården omfatter en helhetlig gjennomgang av klimagassutslipp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for hele foretaket.
Klimarådgiving på gården omfatter en helhetlig gjennomgang av klimagassutslipp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for hele foretaket. Foto: Karoline Finstad Vold.

Bønder i Innlandet kan fra søknadsomgangen 2021 søke tilskudd til klimarådgiving gjennom regionale miljøtilskudd (RMP). Rammene for tilskuddsordningen er nå fastsatt.

Publisert 26.03.2021

Klimarådgiving er et viktig verktøy for jordbruket i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, og økt satsing på klimarådgiving er en del av satsingsområdene i Landbrukets klimaplan. I de forenklede jordbruksforhandlingene i 2020, ble det bestemt at klimarådgiving skal innlemmes som tiltak i de regionale miljøprogrammene fra 2021. Avtalepartene ble i møte den 18. mars enige om at klimarådgiving inngår i RMP som et nytt tiltak med en pilotfase på tre år fra søknadsomgangen 2021. Du kan lese mer om møtet og fullstendig rammer for tilskuddet på Landbruk- og matdepartementets hjemmeside her.

Kort fortalt vil tilskudd til klimarådgivingen bli slik:

  • Klimarådgivingen skal omfatte en helhetlig gjennomgang av klimagassutslipp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for hele foretaket.
  • Det skal utarbeides av tiltaksplan som legges ved søknaden. Tiltaksplanen skal også synliggjøre at effekten for andre miljøhensyn er vurdert som en del av den helhetlige klimarådgivningen. Det er ikke krav til utførelse av klimatiltakene i tiltaksplanen. Mal for tiltaksplan blir utarbeidet av Landbruksdirektoratet.
  • Du kan velge mellom gardsbesøk (en-til-en- rådgiving) eller grupperådgiving.
  • Landbruksdirektoratet godkjenner tilbydere og rådgivingsopplegg som skal kvalifisere for tilskudd, det kan kun gis tilskudd til rådgiving fra tilbydere som er godkjent av Landbruksdirektoratet. Norsk landbruksrådgiving og Tine tilbyr rådgiving og kan kontaktes om du ønsker det.
  • Rådgiving og tiltaksplan må være ferdig til søknadsfristen 15. oktober.
  • Satser vil fastsettes når jordbruksavtalen er klar.

Du vil kunne søke om tilskudd til klimarådgiving som en del av tilskudd til regionale miljøtiltak i Innlandet søknadsomgangen 2021, for klimarådgiving gjennomført før søknadsfristen 15. oktober.