Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Organisert beitebruk i Innlandet 2020

For 2020 er det gjennom organisert beitebruk samlet inn statistikk fra i alt 134 beitelag /195 beiteområder i Innlandet. Fra disse beitelaga ble det sluppet 319 000 søyer og lam på utmarksbeite.

Publisert 12.02.2021

Innlandet har om lag 1 700 foretak med sau og 85 % av disse er medlem av et beitelag/fellesbeite. Innlandet er det absolutt største sauefylket i landet, deretter kommer Vestland med 282 000 sau og Trøndelag med 188 000 sau på utmarksbeite.

Hovedtrend for saueholdet i Innlandet er at antall dyr på utmarksbeite er forholdsvis stabilt i mange regioner, men med en total reduksjon på 4 %. Det er store ulikheter mellom regionene i Innlandet, og det er særlig Sør-Østerdalen og Glåmdalen som har stor nedgang i antall sau på utmarksbeite. Antall produsenter viser en nedgang på 6 % for hele fylket, og endringene er størst i Sør-Østerdal og Glåmdalen. Samtlige regioner har en nedgang i antall foretak, slik at antall dyr per flokk er økende. I Innlandet slippes i gjennomsnitt 224 søyer og lam per besetning på utmarksbeite.

Se vedlegg med statistikk organisert beitebruk 2020, tabell 1.

Fra 2019 til 2020 viser registreringene fra OBB for Innlandet en reduksjon på 13 840 sau sluppet på utmark, tilsvarer 4 %. Antall produsenter i organisert beitebruk er redusert med 93, tilsvarer 6 %.

Det er store regionale ulikheter. Sauetallet er svært stabilt i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal, Lillehammer-regionen, Gjøvik/Land-regionen og Nord-Østerdal. Dette er også de største saueregionene i Innlandet. Endringene i antall produsenter er også forholdsvis stabilt, men med størst relativ nedgang i Sør- Østerdalen og Glåmdalen.

Størst nedgang i antall sau er det på Hadeland, i Sør-Østerdal og i Glåmdalen. Nedgangen på Hadeland skyldes i hovedsak at kommunene Lunner og Jevnaker etter regionreformen er gått over til Viken, og dermed går ut av statistikken til Innlandet. Nedgang i Sør-Østerdal og i Glåmdalen kan skyldes at bruk av utmarksbeiter er sterkt nedadgående siden beiteområdene er i og nær ulvesona. Det er nå 7 kommuner i tidligere Hedmark fylke som ikke har beitelag registrert i OBB. Det er Eidskog, Sør-Odal, Grue og Våler i Glåmdalen og Elverum, Trysil og Engerdal i Sør-Østerdalen.

Se vedlegg med statistikk organisert beitebruk, tabell 2.

Gjennomsnittsprodusenten i Innlandet slipper 224 søyer og lam på utmarksbeite. Dette er nær snittet for besetningene i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Lillehammer som varierer fra 254 dyr til 222 dyr. Gjennomsnittsbesetningen er størst i Sør-Østerdal, med 375 søyer og lam per flokk, og minst i Glåmdalen med 108 dyr per flokk.

Det er levert statistikk fra 134 organiserte beitelag i Innlandet. Mange av beitelaga, særlig i de sauerike områdene, har mange underområder med egen statistikk. Kartet med beiteområdene i Innlandet illustrerer godt variasjonen i sauetetthet mellom regionen. Øst for Glomma er det tilnærmet ikke sau på utmarksbeite.

Tap av sau på utmarksbeite.

Hovedmålsettingen med organisert beitebruk er å legge til rette for rasjonell utnytting av utmarksbeitene og å redusere tap av dyr på utmarksbeite. Rapportene fra beitelaga viser i hovedtrekk god organisering, mye tilsyn og samarbeid. Tapstallene fra beitelag og beiteområder kan varier mye fra år til år. Hovedtrend er nedadgående tap, men i enkelte områder er det også økte tap siste år.

Tabell over alle kommuner i Innlandet med organisert beitebruk

 

Kommune

Antall sau på utmark 2020

Antall sau tapt 2020

Tapsprosent søyer og lam 2020

Tapsprosent søyer og lam 2019

1

Rendalen

788

152

19,29

28,11

2

Kongsvinger

125

27

12,05

7,51

3

Odal

247

53

10,15

7,33

4

Stor-Elvdal

5 899

555

9,41

6,87

5

Åmot

2 734

237

8,67

11,93

6

Lesja

17 763

1 094

6,16

6,47

7

Skjåk

5 940

358

6,03

6,40

8

Sel

6 090

358

5,88

4,43

 9

Stange

1 626

94

5,78

7,35

10

Sør-Aurdal

2 634

144

5,47

6,55

11

Hamar/Løten

2 772

235

5,30

4,62

12

Nord-Fron

15 168

542

4,98

5,19

13

Øyer

6 396

308

4,82

4,47

14

Gran

8 037

380

4,73

4,58

15

Tynset

14 232

645

4,67

5,36

16

Ringsaker

14 542

663

4,56

5,05

17

Åsenes

229

10

4,37

2,18

18

Alvdal

11 659

494

4,24

4,08

19

Folldal

19 572

783

4,00

4,66

20

Dovre

9 506

369

3,88

4,99

21

Tolga

7 796

292

3,75

3,34

22

Nordre Land

14 891

542

3,64

4,84

23

Gausdal

18 907

674

3,56

3,83

24

Os

7 753

271

3,50

4,73

25

Gjøvik

18 907

434

3,56

3,74

26

Østre Toten

11 620

391

3,36

4,70

27

Nord-Aurdal

9 436

309

3,27

3,01

28

Ringebu

20 042

651

3,25

3,02

29

Sør-Fron

16 445

528

3,21

3,65

30

Vang

7 589

232

3,06

3,47

31

Lillehammer

8 238

234

2,84

2,92

32

Vestre Toten

2 008

57

2,84

4,91

33

Søndre Land*

2 640

75

2,84

4,47

34

Lom

7 034

179

2,54

2,92

35

Øystre Slidre

7 259

179

2,47

2,50

36

Vågå

13 651

304

2,23

2,43

37

Etnedal

2 279

40

1,76

1,79

38

Vestre Slidre*

         971 

8

0,82

1,32

 

Sum Innlandet

319 089

12 901

4,04

 

*Mangler tall fra noen beitelag i kommunen

7 kommuner i tidligere Hedmark fylke har ikke beitelag registrert i OBB. Det er Eidskog, Sør-Odal, Grue, Våler, Elverum, Trysil og Engerdal.

Kommuner hvor tapsprosenten er tydelig økende er markert med rødt, og kommuner med redusert tapsprosent er markert grønt.