Kvalifiseringsprogrammet - informasjon

Dato:
13. juni 2024 08:30 - 7. november 2024 09:30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet ved enhet sosial
Målgruppe:
Alle veiledere i Nav som har brukerkontakt
Illustrasjon rødt tre

Statsforvalteren i Innlandet ved enhet sosial inviterer Nav-kontorene til digitale møter med tema kvalifiseringsprogrammet.

Publisert 04.06.2024

Møtene vil skje digitalt på Teams og første digitale møte blir

- torsdag 13. juni 2024, kl. 0830-0930.

De neste møtene er:

- mandag 9. september 2024, kl. 0830-0930.

- torsdag 7. november 2024, kl 0830-0930.

Teamslenke vil bli lagt ut her samme dag som møte er.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGI0NTJlNDQtM2FlZS00Y2QzLTlhZTYtYWRjOWVhOWE3Y2E5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186%22%2c%22Oid%22%3a%222e189866-d1ea-467a-a781-55f338d97292%22%7d

Det er ingen påmelding til møtene.

Målet med møtene er å gi informasjon som kan være nyttig i deres arbeidshverdag og lovtolkninger, samt åpne opp for temaer som sendes inn av dere for drøfting. 

Dato:
13. juni 2024 08:30 - 7. november 2024 09:30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet ved enhet sosial
Målgruppe:
Alle veiledere i Nav som har brukerkontakt