Oppløftende om tilstanden i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Innlandet

Den sentrale koordineringsgruppa for utsatte barn og unge samler data fra kommunene om disse tjenestene – her er en kort oppsummering for Innlandet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.02.2021

Det er svært viktig at utsatte barn og unge møter et velfungerende hjelpeapparat under den pågående Covid-19 pandemien. For å følge med på sårbare barn og unges situasjon har regjeringen satt ned en koordineringsgruppe med deltakere fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Koordineringsgruppa vil jevnlig be kommunene om data for å følge med og om nødvendig iverksette tiltak. Statsforvalteren i Innlandet har sett på tilstanden i Innlandet basert på kommunenes og fylkeskommunens rapportering i januar. Her er noen av resultatene.

Har tjenesten vært i normal drift de siste to uker og blir oppgaver utført i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten?

imagezc6ej.pngimagebys3.png

En meget stor andel svarer Ja, i stor grad. Ingen oppgir at de har stengt disse tjenestene. Fem kommuner melder om betydelig redusert drift. En av disse hadde smitte på skole i perioden og over 100 i karantene.

 

Har tilgjengeligheten for drop-in konsultasjoner vært redusert som følge av pandemien de to siste ukene?

imagejisaj.pngimageuz4kq.png

De fleste svarer at de enten ikke har redusert tilgjengeligheten for drop-in konsultasjoner eller bare i noen grad. 7 kommuner i betydelig grad.

 

Får dere flere eller færre henvendelser fra foreldre, barn og unge nå sammenliknet med normalt?

imagehg86q.pngimagen2xrh.pngFå får langt flere henvendelser. Et stort flertall svarer noen flere eller uendret antall henvendelser. 10 kommuner svarer at de får færre eller langt færre henvendelser. Dette gjelder både helsestasjon for barn/ungdom og skolehelsetjenesten 1.-10. trinn.

 

Hvor stor andel av de ansatte i tjenesten har vært omdisponert til andre oppgaver eller tjenester de to siste to ukene?

imagezw0zi.png

Dette er kanskje det mest kritiske ved situasjonen nå og et forhold som følges nøye framover, da det er en stor andel som har omdisponert personell fra disse tjenestene. Enkeltkommuner vil bli fulgt opp av Statsforvalteren når det er nødvendig. Dette er et tema den sentrale koordineringsgruppa er svært opptatt av.

 

Har tjenesten etterslep i oppgaver som ikke har blitt gjennomført på grunn av pandemien de to siste uker og er det laget en plan for å ta igjen eventuelt etterslep?

image6nks.pngimageld0e4.png

En stor andel har slikt etterslep. Det er ikke samlet data om hva de henger etter med, om det er det  ordinære vaksineprogrammet, årskontroller i skole, spebarnskontroller eller oppfølging av nyfødte.

 

I hvilken grad samarbeider dere med andre tjenester for å fange opp utsatte barn og unge?

imagem53jc.pngimage1qmq6.png

Hovedtrenden er at det samarbeides.

Skolehelsetjenesten i de videregående skolene i tidligere Oppland gis i regi av elevtjenesten i Innlandet fylkeskommune. Det er innhentet data fra 10 tidligere opplandskommuner, og alle svarer at driften er normal eller med noe redusert drift. Halvparten har noe etterslep i oppgaver.  

Hovedkonklusjonen er at de fleste kommuner har ordinær eller tilnærmet ordinært drift i disse tjenestene nå, men dataene viser også at det er viktig å overvåke situasjonen.

Koordineringsgruppa vil jevnlig innhente slike data fra kommunene for å følge utviklingen. Statsforvalteren i Innlandet vil følge opp enkeltkommuner som har behov dette.

Koordineringsgruppa har tilsvarende oppfølging av barneverntjenesten og krisesentra.

(Disse tallene er innhentet av Statsforvalteren i Innlandet, men framtidige data vil vi få via Bufdir; Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.