Velferdslab - informasjon

Foto: Asker kommune / Asker kommune.

Velferdslab er en metode å jobbe på som kan være et supplement til de tjenestene kommunen allerede har, og er innrettet på innbyggere med komplekse utfordringer som må løses over tid.

Velferdslab er en «metodemal» for å sette i gang med velferdsprosjekter i kommuner. Det er en modell som stimulerer til tverrfaglig samhandling, og krever en kontinuerlig opplæringsprosess av flere ansatte i kommunen samtidig, og ikke minst det å få til forankring både i ledelse og ut i tjenesteområdene.

Det ble i 2022 startet et nettverk med 9 kommuner i Innlandet som ønsket å prøve ut modellen. Det ble gjennomført 3 nettverksmøter i 2022, og det er nå valgt å avvikle nettverket da det er mye som skjer på dette fagområdet for tiden. 

De regionale aktørene i Bolig for velferd Innlandet ønsker fortsatt å ha en økt oppmerksomhet på velferdsarbeidet, verdigrunnlag, samhandlingsstrategier og det tverrfaglige samarbeidet, samt det å se ulike satsinger i sammenheng.

Særlig viktig er samhandlingen mellom oppvekst, barnevern og økonomi, og at kommunene blir bedre på å legge til rette for et godt samarbeid mellom Nav, kommunens andre tjenesteområder samt frivillige, skole og andre relevante aktører utenfor kommunen.

Dette tema vil bli tatt med inn i våre kontaktpersonmøter med kommunene.