Plan for tilsyn med barnevern og helsetjenesten etter drapet på Sørlandssenteret

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har satt sammen et tilsynsteam med representanter fra Helse- og sosialavdelingen og Utdanning- og barnevernsavdelingen. Tilsynsteamet ledes av Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen, og teamet vil også få bistand fra Statens helsetilsyn.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.08.2017

Fylkesmannen er i gang med innhenting og gjennomgang av dokumentasjon fra aktuelle instanser innenfor kommunalt, privat og statlig barnevern, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Vi går i denne fasen bredt ut for å skaffe oss et mest mulig helhetlig bilde av situasjonen. Innen medio september skal vi ha hatt en gjennomgang av dokumentasjon for å vurdere hvilke videre tilsynsmessige aktiviteter som må gjennomføres fremover. Planen er å ha gjennomført det meste av tilsynsmessig aktiviteter innen medio november. Tilsynsteamet ønsker samtaler med jenta når det blir anledning til det, og dersom hun selv ønsker det.

Hovedmålet med tilsyn er læring og kvalitetsforbedring, og vi vil i våre undersøkelser ha fokus på faglighet, samhandling og brukermedvirkning. Fylkesmannen ønsker i denne saken å «snu på alle steiner» og vi vil ikke i denne tidlige fasen låse oss i teorier på hvor mulig svikt kan være.

Så langt registrer vi en ustrakt velvilje til å opplyse saken, men virksomhetene har også selv satt i gang arbeid for gjennomgang av sine egne aktiviteter i. Det er således stor åpenhet for vilje til læring og forbedring hos alle parter slik vi ser det.

Fylkesmannen har som mål å få ferdigstilt arbeidet innen 31.12.17. og rapporten i løpet av januar 2018.