Barn som pårørende - resultat fra en multisenterstudie

Anbefalingene fra den store multisenterstudien retter seg mot kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og generelt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2016

Helsedirektoratet anbefaler gjennom studien å kvalitetssikre gjennomføring av lovpålagte forpliktelser i både spesialist- og primærhelsetjenesten.

I kommunehelsetjenesten anbefales det å møte familiene hjemme, der de lever, og der barn er, ikke bare på et kontor. For spesialisthelsetjenesten er anbefalingen at barn og familie må være et av de faste tema i all utredning og behandling. Les alle anbefalingene på side 11 og 12 i rapporten.

Behovene for informasjon og tilpasset hjelp er betydelige, men i stor grad udekkede. Lovendringene som kom i 2010 ga helsepersonell plikt til å sørge for at barn som pårørende får informasjon om forelderens sykdom og at barna blir ivaretatt, men dessverre har ikke lovendringen i tilstrekkelig grad ført til de planlagte endringene. Ytterligere tiltak er nødvendig, både organisatorisk, kunnskapsmessig, holdningsmessig og økonomisk, kommer det fram i hovedfunnene fra studien.