Risiko og sårbarhetsanalyse for Agder

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gjennom utarbeidelsen av ROS Agder skaffet seg en god oversikt over risikobildet i Agder- fylkene.

I løpet av 2014- 2016 har ROS Agder vært gjennom en revisjons- og oppdateringsprosess hvor man blant annet har tilstrebet å gjøre den mer tilpasset en elektronisk hverdag. Vi forutsetter at ROS-Agder i fremtiden blir et levende dokument som oppdateres kontinuerlig dersom det blir store endringer i det regionale riskokobildet. 

Analysen som nå er ferdig skal på mange måter fungere som en grunnmur som skal vedlikeholdes og som det skal reises et byggverk oppå. Vi har laget en oppfølgingsplan som forteller hvordan dette er tenkt gjort. Den inneholder planer for rutinemessig revisjon av grunnmuren og planer for dybdeanalyser på en del risikoområder. Planen forankrer også ROS Agder som grunnlag for øvelser, seminarer og andre aktiviteter. I oppfølgingsarbeidet er vi helt avhengige av beredskapsaktørene i samfunnet – kommuner, kraft, tele, nødetater, osv. for å få til et godt og samordnet resultat.

Et viktig moment i den reviderte ROS Agder er at den skal være et levende dokument. Derfor legger vi opp til at analysen skal være nettbasert. Det vil bli jobbet kontinuerlig med analysen, og på Fylkesmannens nettsider vil man alltid finne siste versjon.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.