Mudring, utfylling, dumping av masser og andre tiltak i sediment

Mudring, dumping og utfylling vil alltid påvirke det akvatiske miljø. Virkningene kan variere avhengig av hva slags masser det dreier seg om, når og hvor tiltaket skal skje, hvordan arbeidet utføres og innholdet av miljøgifter i massene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.02.2014

Dersom du har planer om å sette i gang med tiltak som å mudre ved en brygge, lage en sandstrand eller fylle ut masser i sjø må du avklare med Statsforvalteren om det er behov for tillatelse etter forurensningsloven. Mudring, dumping og utfylling krever også behandling etter plan- og bygningsloven (kommunen) og havne- og farvannsloven (Kystverket/havnevesenet), og tiltakshaver er selv ansvarlig for å sørge for at tiltaket er i tråd med alle relevante regelverk. 

Ta kontakt med kommunen først
Tiltak bør være avklart etter plan- og bygningsloven før de blir behandlet etter annet lovverk. Det er derfor viktig at tiltakshaver tar kontakt med kommunen for å sjekke om det planlagte tiltaket er i tråd med gjeldende plan for området eller krever dispensasjon, eller om det er behov for annen behandling etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 

Søknad til Statsforvalteren
Mudring fra land og utfylling i sjø og vassdrag vil i de fleste tilfeller utløse krav om tillatelse etter forurensningsloven. Også andre tiltak som f.eks. peling eller sprengning av sjøbunnen kan kreve tillatelse etter forurensningsloven. Mudring og dumping fra skip er forbudt, men Statsforvalteren kan etter søknad gi tillatelse til dette. 

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven sendes til Statsforvalteren. Det er viktig å ha oversikt over størrelsen på tiltaket og hvor forurenset sjøbunnen er. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å skaffe nødvendige opplysninger som skal fylles ut i søknadsskjemaet, slik at Statsforvalteren kan vurdere om det er behov for tillatelse og hvilke vilkår som skal stilles. Utfylt søknad skal sendes til Statsforvalteren på sfagpost@statsforvalteren.no eller til Postboks 504, 4804 Arendal. 

Husk å søke i god tid før du planlegger tiltaket. Vi gjør også oppmerksom på at tiltak i sjø som regel ikke er tillatt i perioden 15. mai til 15. september av hensyn til dyre- og fugleliv, friluftsliv og rekreasjon.

Disponering av overskuddsmasser fra mudring
Overskuddsmasser fra mudring regnes som avfall, jf. forurensningsloven § 27. Hvis et firma utfører mudringen, regnes overskuddsmassene som næringsavfall som skal leveres til et lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes. Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gi unntak fra dette kravet. 

For å regnes som gjenvinning bør tiltaket oppfylle følgende tre kriterier: 1) planlagt gjennomført uavhengig av tilgangen på overskuddsmasser; 2) mengden overskuddsmasser som brukes, står i forhold til behovet; 3) overskuddsmassene har egenskaper som gjør dem egnet til formålet. Om massene er forurenset, legger dette restriksjoner for bruken. Miljødirektoratet er myndighet for all disponering av forurensede masser på land.  

Sjøkabler/ledninger
Utplassering av sjøkabler/ledninger på sjøbunnen reguleres av forurensningsloven, men trenger som regel ikke tillatelse. Dersom tiltaket krever mudring, nedspyling eller annen type forflytning av masser fra bunnen, må du kontakte Statsforvalteren for å avklare om det er behov for en egen tillatelse etter forurensningsloven.  

Etablering av sandstrender
Etablering av sandstrender er å anse som vesentlige terrenginngrep etter plan- og bygningsloven, og tiltakshaver må søke kommunen om tillatelse. Utlegging av sand kan medføre fare for partikkelforurensning, og i områder med forurensede sedimenter er det også fare for spredning av miljøgifter. I slike tilfeller kreves det tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren. 

Mer informasjon om sandstrender finner du i brevet til høyre på denne siden.  

Gebyrbelagt saksbehandling etter forurensningsregelverket
Statsforvalteren tar i medhold av forurensningsforskriften § 39-3 gebyr for arbeid med tillatelser etter forurensningsregelverket. Gebyrets størrelse fastsettes på bakgrunn av ressursbruk og fremgår av forurensningsforskriften § 39-4.

Ulike typer tiltak i sedimenter

Med mudring menes uttak eller forflytning av masser fra bunnen i sjø og vassdrag (mudder, sand, stein, fast fjell mv.). 

Ved utfylling legges masser på bunnen for å vinne land.

Dumping betyr å kvitte seg med overskuddsmasser som mudder-, stein- eller løsmasser.