Prosjekter i Agder

Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling ble innført i 2015, og skal bidra til både forebygging og opprydding av marin forsøpling. Her finner du informasjon om tilskuddsordningen, og hvilke prosjekter i Agder som er tildelt støtte.

Marin forsøpling er et av de største miljøproblemene i vår tid og temaet har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Miljømyndighetene vil være en pådriver for å forebygge og bekjempe marin forsøpling og har blant annet etablert en tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling hvor frivillige organisasjoner, lag, foreninger og private bedrifter kan søke om midler. Siden 2015 er det i statsbudsjettet satt av betydelige midler til tiltak mot marin forsøpling. I daværende Aust- og Vest Agder ble det i 2018 bevilget totalt ca. 6 millioner kr til 10 prosjekter.

Tilskuddsordningen til Miljødirektoratet kan støtte opprydningstiltak i strandsonen, på havbunnen eller i vassdrag. Direktoratet åpner også for å støtte andre tiltak som bidrar til å redusere marin forsøpling i norske områder, som kampanjer, undervisnings- og veiledningsmateriell, og informasjon rettet mot konkrete målgrupper, næringer og sektorer, eller kilder til marin forsøpling. Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du i elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet.

Handelens Miljøfond er en privat aktør som også lyser ut midler mot marin forsøpling. Følg med på hjemmesiden deres for utlysninger. For tiden er Handelens Miljøfond økonomisk ansvarlig for to større prosjekter i Agder:

  • Kampen mot spøkelsesfiske i Raet Nasjonalpark - opprydding av mistet fiskeutstyr i Raet Nasjonalpark (prosjektet er nå utvidet til å gjelde flere nasjonalparker, utenfor Agder), et prosjekt som ledes av og gjennomføres i samarbeid med Havforskningsinstituttet.
  • Rydd Norge Agder - et oppryddingsprosjekt hvis mål er å rydde 50% av "ytre kyst" i Agder. Prosjektet administreres av SALT, og får innspill fra et regionalt rådgivende utvalg sammensatt av private og offentlige aktører i Agder.