Tillatelse til utfylling i sjø, Farøy brygge

Statsforvalteren gir tillatelse til utfylling i sjø til Farøy brygge AS. Tillatelsen omfatter utfylling av inntil 13 000 m3 sprengstein ved gnr./bnr. 3/23 og 3/49 i Farsund kommune.

Publisert 25.11.2022

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknaden om utfylling av 13 000 m3 sprengstein i sjø ved bnr./bnr. 3/23 og 3/49 i Farsund kommune og gir tillatelse til Farøy brygge AS til det omsøkte tiltaket. Tillatelsen er gitt på visse vilkår med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16. Vilkårene er stilt for å minimere negative konsekvenser av tiltaket.

Tiltaket skal gjennomføres fra land for å vinne areal til boliger og brygge i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området. Det skal bl.a. brukes siltgardin og gjennomføres kontroll med partikkelinnhold i vannmassene under tiltaksgjennomføring.

Vedtak om tillatelsen med vilkår er tilgjengelig til høyre på denne siden.

Vedtaket kan påklages innen tre uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse. En ev. klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. Klagen sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no

Kontaktpersoner