Tillatelse for Velde Produksjon AS

Statsforvalteren gir tillatelse etter forurensningsloven § 11 for Velde Produksjon AS til drift av asfaltverk ved gnr. 27 bnr. 37 og 38 i Lindesnes kommune.

Publisert 09.03.2021

Velde Produksjon AS søkte i oktober 2020 Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) om tillatelse til etablering av asfaltverk. Statsforvalteren gir tillatelse etter forurensningsloven til produksjon av inntil 220 000 tonn asfalt per år, og inntil 220 tonn per time. Tillatelsen omhandler også mottak og mellomlagring av inntil 30 000 tonn returmasser. 

Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16. Tillatelsen med tilhørende vilkår er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no.