Korona-informasjon

Sammendrag av Miljødirektoratets informasjon om korona-situasjonen knyttet til Statsforvalterens myndighetsområder.  

Publisert 01.04.2020, Sist endret 04.02.2021

Mottak, mellomlagring og deponering av avfall
Oppdatering 31.08.2020: Perioden for midlertidig økt lagringsmengde for ordinært og farlig avfall utvides ikke, og lagerbeholdningen skal dermed være tilbake på normalt nivå fra og med 01.09.2020. Økt årlig mottaksramme gjelder fremdeles ut året 2020. Dersom det igjen oppstår en krevende situasjon pga. covid-19, vil miljømyndighetene ha dialog med bransjen om løsninger. 

Miljødirektoratet har innført midlertidige forskrifter som gir anlegg med tillatelse fra Statsforvalteren utvidet mottaks- og lagringsrammer dersom det er behov for det som følge av covid-19. Anleggene kan motta og lagre inntil 30 % mer avfall enn årlig tillatt mottaksramme. Det gjøres unntak fra krav om finansiell sikkerhetsstillelse for økte mengder farlig avfall, og maksimal tid for transport forlenges til 72 timer. Anlegg kan ikke ta i mot avfallsfraksjoner de ikke har tillatelse for, og det skal kunne dokumenteres at behovet for overskridelse er knyttet til koronautbruddet. Virksomheten skal sende melding til Statsforvalteren når unntaks-bestemmelsene tas i bruk for første gang. Kommunale anlegg uten tillatelse kan lagre inntil 65 tonn farlig avfall, og avfallet kan lagres i inntil 12 måneder før viderelevering.

Smittefarlig avfall
Det er svært viktig at smittefarlig avfall raskt blir forsvarlig håndtert i tråd med myndighetenes retningslinjer. Helsemyndighetene vurderer hva som anses som smittefarlig avfall, og helseinstitusjonene skal ha rutiner som sikrer at avfallet håndteres på en forsvarlig måte. Smittefarlig avfall skal så snart som mulig leveres til behandling. Dersom det likevel er behov for mellomlagring på avfallsanlegg er Statsforvalteren myndighet, og skal vurdere eventuelt behov for tillatelse. Unntaksforskriften om ordinært avfall gjelder også smittefarlig avfall.

Dispensasjon fra forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall
Etter avfallsforskriften § 9-4 er det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall. Det er så langt ingen indikasjoner på at covid-19 vil gi problemer med videre håndtering av bioavfall, men hvis dette skulle oppstå skal deponiene søke om dispensasjon fra forbudet på vanlig måte.

Kommunale gjenvinningsstasjoner
Kommunene må ha et minimumstilbud som sikrer innsamling og håndtering av avfall fra private husholdninger og næringer. Samtidig må det tas hensyn til smittefare og anleggenes kapasitet, og man bør derfor ikke belaste gjenvinningsstasjonene mer enn absolutt nødvendig. 

Samfunnskritisk personell innen avfall og avløp
Miljødirektoratet har vurdert hvilke deler av verdikjedene for avfall og avløp som kan ha en samfunnskritisk funksjon der kritisk personell kan ha rett til tilbud. Dette kan blant annet omfatte håndtering av farlig avfall, husholdnings- og næringsavfall, oppsamling/ behandling av avløpsvann og kritiske leverandører av utstyr eller kjemikalier til anleggene. Den enkelte virksomhet må i tråd med regjeringens retningslinjer gjøre en selvstendig og kritisk vurdering av hva som er helt nødvendig personell for å holde kritiske samfunnsfunksjoner operative.