Revidert tillatelse for Heftingsdalen renovasjonsanlegg

Statsforvalteren har endret tillatelse etter forurensningsloven for Agder Renovasjon sitt avfallsanlegg i Heftingsdalen i Arendal kommune.

Publisert 06.07.2022

Avfallsanlegget er omfattet av EUs industriutslippsdirektiv (IED) når det gjelder mellomlagring av farlig avfall. Dette innebærer at bedriften må følge beste tilgjengelige teknikker (BAT) som gjelder for denne aktiviteten innen 10.08.2022. Tillatelsen til Agder Renovasjon har blitt revidert slik at den er i tråd med gjeldende BAT-konklusjoner. Tillatelsen er også endret i henhold til gjeldende praksis og retningslinjer for større avfallsanlegg i landet. Rammene for typer og mengder avfall som kan lagres og håndteres ved anlegget har blitt endret på grunnlag av søknad fra Agder Renovasjon.

Oversendelsesbrev og revidert tillatelse er tilgjengelig til høyre på denne siden.

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen seks uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no.