Statistikk over husdyr- og planteproduksjon i Agder 2021

Slått.
Rundt 95 % av jordbruksarealet i Agder er grovfôr. Foto: Silje Lunden Gotehus / Statsforvalteren i Agder.

Stabilt antall jordbruksforetak og arealbruk – flere storfe.

Publisert 04.03.2022

Statistikken for produksjonstilskudd og leveranser for 2021 er klar. 1797 foretak fikk godkjent søknaden om produksjons- og avløsertilskudd i 2021, og tilskuddet utgjorde til sammen 452 millioner kroner. 

Arealbruken i Agder er omlag som året før med i overkant av 300 000 dekar i søknadene om produksjonstilskudd. En marginal nedgang i grovforareal gjenspeiles i en økning i kornareal. I 2021 hadde vi ca. 284 000 dekar grovfôr, 13 000 dekar korn, 3200 dekar potet og 2600 dekar grønnsaker, bær og frukt. Leiejordsandelen ligger stabilt høyt på ca. 60 %.

Melkeproduksjonen er stabil med hensyn til antall dyr, 6965 stk., mens reduksjonen i antall produsenter fortsetter med en avgang på 13 foretak fra 2020 til 2021. I Agder hadde vi 267 foretak med melkekyr i 2021. Dette gir en gjennomsnittsbesetning på 26 melkekyr, mens medianen er på 21, noe som tilsier at flertallet av foretakene har dyretall under gjennomsnittet. Levert melk til meieri økte med ca. 326 000 liter i 2021. 

Spesialisert storfekjøttproduksjon fortsetter veksten. 466 foretak hadde 7399 ammekyr i 2021. Det er også vekst i antall øvrige storfe som nå teller 23 819 stk. Dette gjenspeiles i levert mengde til slakteri, som har økt over tid.

Produksjonen av sauekjøtt gikk nedover til en bunn i 2012, før det tok seg noe opp igjen til en topp i 2018. Antallet sau i 2021 var det nest høyeste tallet siste ti år med 36 373 søyer. 734 foretak hadde sau. Gjennomsnittlig størrelse på besetningene var ca. 50, mens medianen var ca. 31. Slaktevolumet lå på linje med fjoråret.

Produksjonsen av svinekjøtt i Agder har vært stabil siste årene, med en liten topp i leveransen i 2019.

Honningproduksjonen viser tydelig økning. 144 foretak søkte om tilskudd til 9422 bifolk i 2021. Da birøkt kom inn i produksjonstilskudd i 2009 søkte 91 foretak, og i 2012 var bunnen 62 foretak etter sanering som følge av sykdommen åpen yngelråte.

Flere tall og figurer kan du se i den genererte rapporten med Agder-tall fra produksjonstilskudd og leveranser.

Tall for hver enkelt kommune finner du i egen artikkel.