Tilskuddssatser for skogkulturtiltak i Agder 2023

Statsforvalteren har fordelt videre til kommunene 10 millioner kroner i statstilskudd til skogkulturtiltak (NMSK).

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.03.2023

I fordelingsnøkkelen har vi tatt med i beregningen følgende faktorer: hogstkvantum de siste årene, utført aktivitet og forventet innmeldt behov i den enkelte kommune. Det er den enkelte kommune som vedtar tilskuddssatsene i sin kommune. Noen kommuner har kommunale tilskudd i tillegg til de statlige ordningene.

Lenke til tabell over fordeling av NMSK-midler til kommunene og tilskuddsprosent – i Agder i 2023 (PDF)

NMSK står for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Økt satsing på ungskogpleie 

I 2023 har kommunene i Agder økt tilskuddssatsene til ungskogpleie og redusert tilskuddssatsene til andre tiltak.

Ungskogpleie er et avgjørende tiltak i ungskogen for å sikre god kvalitet på fremtidsskogen. Ungskogpleie bidrar til å sikre at tilveksten skjer på fremtidstrærne. Det gir en friskere skog, høyere CO2-opptak, bedre kvalitet og høyere pris på tømmeret ved hogst, lavere pris på selve hogsten og en mer fremkommelig og turvennlig fremtidsskog. Et felles prosjekt er i støpeskjeen med mål om å øke arealet hvor det utføres ungskogpleie. 

Søknad og frister

Lenke til informasjon om tilskudd til skogkultur og søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sin nettside

Husk: Søknadsskjema, kartskisse over hvor tiltaket er utført, bilag som faktura eller timer/kostand for eget arbeid. Sjekk kontonummer!

Se Landbruksdirektoratets veiledning til endring av bankkontonummer på skogfondskonto

Satser

Lenke til snittkostnader for skogkultur i 2022 og anbefalte makssatser i 2023 for Agder

Noen kommuner bruker snittsatsene som Statsforvalteren i Agder har publisert, andre har tilpassede lokale satser. Se kommunenes egne retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler).