Nedgang i omdisponering av dyrka jord i 2021

Etter omdisponeringer til store veiprosjekter de to foregående årene, er Agder i 2021 nede på 91 dekar omdisponert.

Publisert 15.09.2022

Omdisponeringstallet for 2021 i Agder er betydelig lavere enn de to forrige årene, hvor hovedårsaken var større veiprosjekter. Det er bolig, samferdsel og næringsbebyggelse som står for mesteparten av omdisponeringen i 2021 på totalt 91 dekar.

SSB har publisert tall for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i 2021

På landsbasis viser statistikken for 2021 et rekordlavt tall for omdisponering. Målet i nasjonal jordvernstrategi ble i fjor strammet inn til maks. 3000 dekar – dette målet er nådd. Det ble vedtatt omdisponert 2968 dekar dyrka jord til andre formål enn landbruk i Norge i fjor.

For Agders del er omdisponering i 2021 på 91 dekar totalt – inkludert til landbruksformål. Som diagrammet viser er dette en stor nedgang i omdisponeringen av dyrka jord sett opp mot de to forrige årene, 2019 og 2020. Da var flere større veiprosjekter (E39 og Rv. 9) hovedårsaken til den betydelige omdisponeringen, mens omdisponeringen i fjor skyldes i hovedsak vedtatt bolig-, samferdsels- og næringsutbygging.

Nullvisjon for omdisponering

Selv om vi har fått en klar nedgang i omdisponeringstallet, er det viktig å holde trykket oppe for å redusere nedbygging av dyrka jord ytterligere. Jordvernpolitikken blir stadig skjerpet inn, blant annet gjennom revisjoner av nasjonal jordvernstrategi. Senest 23. mars 2022 ble det sendt ut nytt jordvernbrev fra Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet til kommuner og fylkeskommuner. Dette tydeliggjør at bevaring av dyrket jord er en nasjonal interesse. Kommunene oppfordres også til å lage kommunale jordvernstrategier, gjerne med en nullvisjon for omdisponering.

Les hele jordvernbrevet på regjeringens nettside

Dyrka jord har mange viktige funksjoner

Det er mange grunner til hvorfor det er viktig å ta vare på dyrka jord. Dyrka jord er en knapp og ikke-fornybar ressurs som utgjør bare 3,5 % av landarealet i Norge, og kun 2,3 % av landarealet i Agder. Samtidig er dyrka jord helt sentralt å ta vare på for å sikre matproduksjonen, og for at framtidige generasjoner skal kunne ha muligheten til å dyrke sin egen mat. I tillegg gir jorda gir oss mange andre naturgoder. Vern av jord er blant annet en forutsetning for å opprettholde naturmangfoldet, jord kan fungerer som flomdemper, den binder og lagrer karbon og sikrer arbeidsplasser og gode lokalsamfunn.

Se rapporten Jordvernets begrunnelser – kunnskapsgrunnlag for ny jordvernstrategi hos NIBIO

Vi håper derfor på en enda større bevissthet i samfunnet om betydningen av jordvern framover, og at tallene for omdisponering reduseres til et absolutt minimum.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner