Desentralisert kompetanseutvikling i skolen

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører kompetansetiltak i samarbeid med universitet og høgskoler. Behovene for kompetanseutvikling skal være basert på lokale analyser og faglig dialog med universitet eller høgskole. Tiltakene skal bidra til kollektiv kompetanseutvikling som utvikler hele skolen.

Den desentraliserte ordningen skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne kompetansetiltak i partnerskap med universitet og høgskoler. Dette gir skoleeierne både hovedansvar og stort handlingsrom til å nå de overordnede sektormålene med mål om en lokal skolebasert kompetanseutvikling.

  • Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
  • Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse
  • Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring.

Statsforvalteren, skoleeierne i fylket og universitet skal samarbeide for å kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge utviklingsarbeidet. Fylket har organisert seg gjennom regionale kompetansenettverk på tvers av kommunene. 

Samarbeidsforum for kompetanseordningene i Agder

I Agder har vi hatt to Samarbeidsforumer, ett for barnehage og ett for skole, men med felles møter etter behov. Med innføringen av Kompetanseløftet fra 2021 har et felles Samarbeidsforum for kompetanseordningene gitt bedre forutsetninger for å se de tre ordningene i sammenheng (Rekomp, Dekomp og Kompetanseløftet). I fortsettelsen har vi et felles Samarbeidsforum, men beholder muligheten for separate møter for barnehage og skole.

Samarbeidsforum prioriterer tiltak og bruk av midler. En årlig innstilling som gir oversikt over hvilke tiltak som skal prioriteres, hvem som skal delta og hvordan midlene skal brukes leveres til Statsforvalteren. Prioritering av tiltak skal være forankret i en langsiktig plan.

 

Samarbeidsforum i Agder:

 

Regionale kompetansenettverk

Agder er inndelte i tilsammen 5 kompetansenettverk: 

  • Lister med kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Hægebostad og Lyngdal
  • Kristiansandsregionen med kommunene Kristiansand, Vennesla, Iveland, Lillesand og Lindesnes
  • Østre Agder med kommunene Grimstad, Arendal, Froland, Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Risør
  • Friskolenettverk med Oasenskolene og Samfundet skoler
  • Fylkeskommunen

Les mer om ordningen på nettsiden til Utdanningsdirektoratet