Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2019

Søknadsfrist:
1. april 2019
Målgruppe:
Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold
Hvem kan søke:
Kommunene i Vestfold. Søknaden skal undertegnes av rådmannen.
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020

Tilskuddet skal stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester. Det skal støtte opp om og realiserere målene i Samhandlingsreformen og NCD strategien. Disse målene er å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.

Publisert 19.12.2017

Etablering og videre utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

I  Prop. 1S (2018 – 2019) foreslås tilskuddsmidlene videreført og styrket med kr. 200 000. Totalbeløpet for 2019 er på kr. 18 mill. For at kommunene skal få tid til å utarbeide gode prosjektsøknader lyser Fylkesmannen i Vestfold tilskuddsmidlene allerede nå, med forbehold om endelig statsbudsjett.

Tilskudd kan gis til samme formål i inntil maks tre år med forbehold om Stortingets behandling av det årlige statsbudsjettet.
Tildeling skjer på bakgrunn av en samlet vurdering av søknaden og prosjektets forankring og langsiktighet.

 Se  Helsedirektoratets kunngjøring på høyre side under lenker for mere informasjon om:

  • regelverk for tilskuddsordning og
  • mal for rapportering
  • mal for prosjektsøknad

Søknaden sendes innen 1. april 2019 til Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 Tønsberg

E-post: fmvepost@fylkesmannen.no

Søknadsfrist:
1. april 2019
Målgruppe:
Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold
Hvem kan søke:
Kommunene i Vestfold. Søknaden skal undertegnes av rådmannen.
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020