Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

Verneområder i Vestfold

Vestfold har rundt 139 naturvernområder som dekker alt fra de ytterste øyene i skjærgården til de indre høyereliggende skogplatåene i fylket. Cirka 4 % av fylkets landareal er vernet. Men tallet er økende da vi får stadig flere områder som blir vernet i produktiv skog gjennom ordningen med frivillig skogvern.

Se kart over alle naturvernområder i Vestfold...

Les mer om naturvernområdene i Vestfold under:


Publisert 06.03.2018

Fjærevardåsen naturreservat

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av gammel bøkeblandingsskog og eikeskog i lavlandet, med forekomst av rik bøkeskog og koller med fattig og gammel furuskog.

Videre er formålet å verne et område som inneholder truede og sjeldne arter og naturtyper.  Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse.


Publisert 06.03.2018

Lunde naturreservat

Formålet med naturreservatet er å bevare et særlig variert gammelskogsområde i lavlandet med tilhørende biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser.

Området består bl.a. av et sjeldent stort og velutviklet sumpskogsområde, rik edelløvskog og rik blandingsskog. Området har også sjelden stor tetthet av død ved, spesielt av gran. Det er flere sjeldne og trua naturtyper og arter i området.

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse. Dette gjelder også sumpskogens hydrologiske forhold.


Publisert 06.03.2018

Granslia naturreservat

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammelskog, dominert av rik edelløvskog og rik blandingsskog i lavlandet med tilhørende biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser.

Området har også innslag av rik sumpskog og den truede naturtypen varmekjær kildeløvskog. Det er flere sjeldne arter i området.Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse.


Publisert 06.03.2018

Askilsåsen naturreservat

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammel barskog, med innslag av sumpskog og rik blandingsskog, med tilhørende biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser.

Det er funn av mange sjeldne og trua arter i området, hvorav de fleste er knyttet til liggende død ved. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse.


Publisert 06.03.2018

Storås og Spirås naturreservat

Formålet med naturreservatet er å bevare et relativt stort løv- og barskogområde i lavlandet. Området representerer en bestemt type natur i form av raske vekslinger i topografi og vegetasjonstyper, og har en variert og stedvis rik treslagsblanding med forekomster av rik og gammel bøkeskog samt truede og sjeldne arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse.


Publisert 27.02.2018

Vindfjell naturreservat

Gamle kjempegraner preger de høyeste delene av Vindfjell naturreservat.


Publisert 27.02.2018

Kringlemyr naturreservat

Kringlemyr er dannet i en av Lågens gamle elvesvinger.


Publisert 27.02.2018

Strømsundholmen biotopvernområde

Strømsundholmen er en brattlendt holme på nordsiden av Svenner. Holmen er en viktig hekkeplass for måker.


Publisert 15.02.2018

Sundskjæra biotopvernområde

Sundskjæra var en viktig hekkeplass for fiskemåker og makrellterner. De senere årene har hekkebestanden på de to holmene vært liten.


Publisert 15.02.2018

Bjønnesholmen biotopvernområde

Bjønnesholmen i Viksfjord er et svært viktig hekkeområde for fiskemåker. Tidligere var det også en stor koloni av hettemåker her.

 


Publisert 15.02.2018

Flatholmen biotopvernområde

Flatholmen i Viksfjord er hekkeplass for sjøfugler, og har vært særlig viktig for fiskemåker og hettemåker.


Publisert 15.02.2018

Gumserødøya fuglefredningsområde

Gumserødøya er en flat, langstrakt øy med svaberg. Øya ligger mellom Stavern og Naverfjorden, og er en viktig hekkeplass for måker og makrellterner.


Publisert 15.02.2018

Langholmene fuglefredningsområde

Langholmene er en viktig hekkeplass for store måker som gråmåke og svartbak.


Publisert 15.02.2018

Ferjeholmen fuglefredningsområde

Ferjeholmen er den største av holmene vest for Svenner. Holmen er kupert, med knauser og svaberg av syenitt.


Publisert 15.02.2018

Bølene fuglefredningsområde

Bølene har en av de største, kjente hekkebestandene av teist på Skagerrakkysten.


Publisert 15.02.2018

Lyngholmen fuglefredningsområde

Lokale observasjoner på 1980-tallet viste at Lyngholmen var en stabil hekkeplass for måker.


Publisert 13.02.2018

Kinnhalvøya naturreservat

Kinnhalvøya har en uvanlig stor variasjon i vegetasjonstyper.


Publisert 13.02.2018

Sandvikbukta plantefredningsområde

To dekar innerst i Sandvikbukta er vernet fordi den sjeldne planten vasskjeks vokser der.


Publisert 08.02.2018

Ringane naturreservat

Verneområdet byr på et nasjonalt verneverdig havstrandsamfunn, med uvanlig stor variasjon i vegetasjonstyper over et lite område.


Publisert 08.02.2018

Askvikmyra naturreservat

Askvikmyra er en av ytterst få myrer nær sjøen i Vestfold med sitt opprinnelige preg i behold.


Publisert 08.02.2018

Massåsen dyrefredningsområde

Massåsen dyrefredningsområde er et førsteklasses tilholdssted for amfibier.


Publisert 08.02.2018

Middagskollen naturreservat

Middagskollen naturreservat er svært kupert, med frodige daler og stupbratte fjellsider.


Publisert 08.02.2018

Røysa naturreservat

Til skogsreservat å være er Røysa lite i utstrekning. Reservatet er likevel langt fra beskjedent i verneverdier.


Publisert 08.02.2018

Vemannsås naturreservat

Gamle, grove og hule eiker, og en jevn tilgang på død ved av eik i alle nedbrytningsstadier og dimensjoner, gjør Vemannsås til et område med sjeldne kvaliteter.


Publisert 08.02.2018

Bratthagen naturminne

En veiskjæring langs Lågendalsveien i Hedrum er et obligatorisk stoppested for den som ønsker å studere Oslofeltets mineraler.


Publisert 08.02.2018

Stormyr naturreservat

Stormyr er en artsfattig flatmyr som kan fortelle mye om tidligere tider.


Publisert 08.02.2018

Skudesundskjærene naturminne

Skudesundskjærene er to små skjær i Mørjefjorden. De nakne skjærene har internasjonal verneverdi.


Publisert 08.02.2018

Løvealmen naturminne

Løvealmen er det eneste enkelttreet av alm som er fredet i Vestfold.


Publisert 08.02.2018

Fredriksvern verft naturminne

I 1930 ble ett lindetre, to asketrær og to eiketrær på Fredriksvern verft fredet.


Publisert 08.02.2018

Badehusbukta og Skråvika naturminne

Furuskogen i Badehusbukta består av vel 100 trær, noen bare 10 meter fra stranda, mens Svartfuruene i Skråvika er et fremmed treslag, med opprinnelse i Sør-Europa og Vest-Asia.


Publisert 08.02.2018

Marøyskjæra fuglefredningsområde

Marøyskjæra er en viktig hekkeplass for fiskemåker og makrellterner, selv om hekkebestandene kan svinge.


Publisert 08.02.2018

Holtan plantefredningsområde

Den vintergrønne planten bittergrønn finnes bare i Sørøst-Norge. I Vestfold er det eneste kjente voksestedet på Holtan.


Publisert 08.02.2018

Vøra naturminne

Vøra naturminne er et svaberg med syenittpegmatittganger. Store deler av naturminnet er en 15 meter høy og nærmest loddrett fjellvegg.


Publisert 08.02.2018

Napperødtjern naturreservat

Naturreservatet har en særegen kombinasjon av myr og sumpskog.


Publisert 08.02.2018

Flisefyr-Hidalen naturreservat

Nesten alle viltvoksende treslag i Norge vokser i reservatet. Flisefyr- Hidalen har et rikt naturmangfold, og er et typisk skogsområde for denne delen av Vestfold.


Publisert 08.02.2018

Nordre Skarsholttjern naturreservat

I naturreservatet ligger den eneste eksentriske høymyra som er vernet i Vestfold.


Publisert 08.02.2018

Veggermyra naturreservat

Veggermyra er en svakt hvelvet nedbørsmyr. En nedbørsmyr får det aller meste av næringstilførselen gjennom nedbør. Det lever som regel få arter i tilknytning til slike myrer.


Publisert 08.02.2018

Robergvannet naturreservat

Fra Robergvannet ble vernet og til i dag har området endret seg fra et frodig tjern med hettemåkekoloni og svømmende vannfugler, til sump og hengemyr med et helt annet fugleliv.


Publisert 08.02.2018

Torskerumpa biotopvernområde

Torskerumpa har lenge vært en stabil hekkeplass for måkefugler, og særlig for fiskemåker.


Publisert 08.02.2018

Saltbuskjær biotopvernområde

Biotopvernområdet består av to nesten sammenhengende skjær vest i Vrengensundet. Skjærene er en viktig hekkeplass for fiskemåker. Andre sjøfugler som makrellterner hekker i mindre antall.


Publisert 07.02.2018

Gryteskjær biotopvernområde

Gryteskjær er en viktig hekkeplass for fiskemåker, makrellterner og ærfugl. Verneområdet ligger øst i Vrengensundet.


Publisert 07.02.2018

Kvitskjærene naturreservat

Kvitskjærene var en stor måkekoloni. I dag er den nesten tømt for sjøfugler. Skjærene har likevel kvaliteter som hekkeområde, og kan igjen bli viktig for måkene.


Publisert 07.02.2018

Lindetrær og bøketre på Lindhøy naturminne

På Lindhøy deler hovedveien over Tjøme seg. Den veifarende må velge mellom Hvasser og Verdens Ende som mål for reisen. Tett inntil veikrysset står en gruppe lindetrær som et landemerke.


Publisert 07.02.2018

Grøtterødskjær biotopvernområde

Sjøfuglene trenger vern mot forstyrrelser i hekketiden. Siden 2009 har de fått hekke i fred på Grøtterødskjær.


Publisert 07.02.2018

Kausen biotopvernområde

Den strekker seg bare fem meter over havet på det høyeste, og er beskjedne to dekar i utstrekning. Likevel er Kausen et viktig hekkeområde for sjøfugler.


Publisert 07.02.2018

Kysteeika naturminne

Kysteeika står i en hage på Foynland, og er et uvanlig stort og fint utformet eiketre. Treet ble fredet i 1964.


Publisert 06.02.2018

Torødeika naturminne

Torødeika er et uvanlig stort og fint utformet eiketre. Treet ble fredet i 1964.


Publisert 06.02.2018

Eiketre på Skjerpe botanisk naturminne

Skjerpeeika er et stort, hult eiketre. Treet ble fredet i 1956.


Publisert 06.02.2018

Bueskjær biotopvernområde

Bueskjær er en viktig hekkeplass for sjøfugler, og særlig for hettemåker og makrellterner.


Publisert 06.02.2018

Mellomøya plantefredningsområde

Øst på Mellomøya ble et 13 dekar stort område vernet i 2006 for å bevare en forekomst av den sjeldne arten lodnefiol og dens livsmiljø.


Publisert 01.02.2018

Bastøy landskapsvernområde

Bastøya har et vakkert natur- og kulturlandskap, verdifulle geologiske formasjoner og et rikt og særpreget plante- og dyreliv. Og ikke minst en svært interessant historie!


Publisert 01.02.2018

Buvika-Rødskjær naturreservat

Buvika er både «herberge» og «bensinstasjon» for fugler på trekk. På Rødskjær hekker måker og storskarv. Også steinkobbene trives i reservatet.


Publisert 01.02.2018

Himberggrana naturminne

Himberggrana ble vernet fordi den har krokskjellkongler. Det er en mutasjon som har vitenskapelig interesse.


Publisert 01.02.2018

Grøumgrana botanisk naturminne

Grøumgrana er et ualminnelig stort og grovt grantre. Treet ble vernet i 1960.


Publisert 31.01.2018

Sæteråsen naturreservat

Sæteråsen var det første barskogreservatet i Vestfold. Reservatet byr på en rik granskog som er lite påvirket av hogst i nyere tid.


Publisert 31.01.2018

Gunnestadeika naturminne

Gunnestadeika er et stort og flott tuntre på Gunnestad. Treet ble fredet i 1954.


Publisert 31.01.2018

Karlsvika plantefredningsområde

Den svært sjeldne planten hestekjørvel vokste tidligere i Karlsvika.


Publisert 31.01.2018

Bliksekilen naturreservat

Bliksekilen er levested for den nasjonalt sjeldne planten dvergålegress. Våtmarksområdet er også viktig for vadefugler og svømmefugler på trekk.


Publisert 31.01.2018

Østøyskjæret biotopvernområde

Østøyskjæret ble vernet fordi det var en viktig hekkeplass for makrellterner.


Publisert 08.12.2017

Tangenbekken naturreservat

Da jernbanen ble bygget og sto ferdig rundt 1880, ble de tre teigene som i dag utgjør reservatet avsnørt fra resten av de berørte eiendommene. Teigene ble i stor grad overlatt til seg selv, særlig etter at det ble slutt på skogbeite.


Publisert 08.12.2017

Eik og furu på Sjuve botanisk naturminne

Eika på Sjuve er et stort og fint utformet eiketre, mens furua er et uvanlig stort og grovt furutre.


Publisert 08.12.2017

Seterfurua på Eplerød botanisk naturminne

Seterfurua på Eplerød er et ualminnelig stort furutre. Allerede i 1938 ble furua fredet.


Publisert 08.12.2017

Krøsstjernåsen naturreservat

Krøsstjernåsen er en edelløvskog med opprinnelig preg.


Publisert 07.12.2017

Høymyr naturreservat

Høymyr er en jordvannsmyr med middels rik, stedvis rik vegetasjon.


Publisert 07.12.2017

Breimyr naturreservat

Breimyr er en høymyr, eller nedbørsmyr, som får sin næring tilført med regnvannet.


Publisert 07.12.2017

Kulpa naturminne

Vest for Killingholmen ligger det noen små holmer. I 1988 ble disse vernet som et fem dekar stort naturminne. Kulpa er viktig for å forstå historien til Oslofeltets fossilførende bergarter.


Publisert 07.12.2017

Gåserumpa naturreservat

Naturreservatet ble opprettet for å verne et område som er viktig for å forstå Oslofeltets bergarter, og for å ta vare på den særegne floraen.


Publisert 07.12.2017

Bjørkøya naturreservat

Da søndre del av Bjørkøya ble vernet, var formålet å ta vare på et område som gir innblikk i Oslofeltets fossilførende bergarter, og som har en svært frodig kalkfuruskog.


Publisert 07.12.2017

Kattholmane naturreservat

Sørvest i Sandebukta ligger to små, kuperte skjær nær fastlandet. Hensynet til sjøfuglene som hekker her, førte til at Kattholmane ble vernet i 1978.


Publisert 22.11.2017

Ryggsåsen naturreservat

Ryggsåsen utgjør et av de større områdene med rikere bøkeskog i Vestfold med sinde 1422 dekar. Store deler er dominert av bøkeskog, mens andre partier har en mer blandet edellauvskog med mye bøk. Dermed dekker området mange av de edelløvskogstypene som finnes i Vestfold.


Publisert 22.11.2017

Skibergfjell naturreservat

Skibergfjell naturreservat i Hof kommune er en utvidelse av tidligere Markenrud naturreservat og er nå det nest største verneområdet i Vestfold på 7190 dekar. Bare Færder nasjonalpark er større.


Publisert 21.11.2017

Presteseter naturreservat

Presteseter er den eneste større, gamle granskogen i Vestfold. Reservatet er scene for en av de største kjente tiurleikene i fylket.


Publisert 21.11.2017

Bekkeskjæret biotopvernområde

Fra veien mellom mellom Sande og Svelvik og fra friområdet på Bekkestranda er det utsikt til et lavt skjær, nesten uten vegetasjon. Skjæret var en av de mest stabile hekkekoloniene for hettemåker i Nordre Vestfold.


Publisert 21.11.2017

Killingholmen naturreservat

Killingholmen naturreservat byr på kalkfuruskog, kalktørrenger og vekslende kalksteins- og skiferlag fra silurtiden.


Publisert 21.11.2017

Tjønna naturreservat

På jordvannsmyrer får plantene næring gjennom grunnvannet, og mangfoldet av arter avhenger av grunnens næringsinnhold.


Publisert 21.11.2017

Hillestadåsen naturreservat

Hillestadåsen naturreservat er en frodig bøkeskog helt på nordgrensen av skogtypens naturlige utbredelsesområde på det europeiske kontinentet.


Publisert 21.11.2017

Bergan naturreservat

Bergan naturreservat er en frodig og variert edelløvskog, med innslag av gråor-askeskog og alm-lindeskog.


Publisert 21.11.2017

Bogen naturreservat

Det er sammenhengen mellom geologien, de geologiske prosessene og landskapet som gir Bogen verneverdi.


Publisert 20.11.2017

Langrudmyra naturreservat

Langrudmyra har stedvis rik vegetasjon. Den sjeldne orkideen smalmarihånd er funnet i reservatet.


Publisert 20.11.2017

Våle prestegårdsskog naturreservat

Våle prestegårdsskog er en edelløvskog der bøketrærne dominerer.


Publisert 20.11.2017

Langøya naturreservat

Kalkstein har gitt Langøya dens særpreg. På øya trives kalkkrevende planter, og mer enn 100 år med uttak av kalkstein har gitt øya et helt spesielt utseende.


Publisert 20.11.2017

Mulåsen naturreservat

Halvannen kilometer sørøst for Holmestrand by stikker en brattlendt odde ut i Oslofjorden. Her er varmekjær edelløvskog med variert flora og fauna, og flere nasjonalt sjeldne og truede arter av lav og i nsekter.


Publisert 20.11.2017

Tordenskjoldeika naturminne

Tordenskjoldeika er et svært gammelt tre, kanskje så mye som 700 år gammelt. Ifølge lokalhistoriske kilder skal Tordenskjold ha brukt eika til å fortøye skip i for 300 år siden.


Publisert 17.11.2017

Frebergsvik naturreservat

Frebergsvik naturreservat er en frodig og variert edelløvskog. I reservatet finner vi den sjeldne vegetasjonstypen snelle-askeskog.


Publisert 17.11.2017

Falkenstendammen dyrefredningsområde

Falkenstendammen er levested for flere nasjonalt sjeldne og truede dyrearter, spesielt vannfugler og insekter.


Publisert 17.11.2017

Falkensten naturreservat

Innenfor Falkenstenbukta ligger den loddrette fjellveggen Veggefjell. Sammen med skogen nedenfor utgjør den Falkensten naturreservat.


Publisert 17.11.2017

Løvøya naturreservat

Varmekjær og frodig edelløvskog, hule eiketrær, en stupbratt fjellvegg, nasjonalt sjeldne og utrydningstruede insekter og en sjelden rovfugl. Løvøya naturreservat har mye å by på.


Publisert 17.11.2017

Reverompa plantefredningsområde

Den nasjonalt sjeldne og utrydningstruede arten kammarimjelle førte til opprettelsen av Reverompa plantefredningsområde i 2006.


Publisert 17.11.2017

Vealøs naturreservat

Vealøs naturreservat har verdi både som hekke- og oppvekstområde for sjøfugler, og som rasteplass for sjøfugler og andre vannfugler på trekk.


Publisert 17.11.2017

Brevikeika botanisk naturminne

Brevikeika er et uvanlig stort, flerstammet eiketre. I 1927 ble treet fredet.


Publisert 17.11.2017

Glomsteinskjær fuglefredningsområde

Glomsteinskjær er viktig for hekkende sjøfugler. Flere år er det observert mer enn tusen hekkende fugler på skjæret.


Publisert 16.11.2017

Langskjærene naturreservat

Langskjærene er viktige hekkeplasser for sjøfuglene. Skjærene har en liten, men stabil forekomst av hekkende teist.


Publisert 16.11.2017

Pirane naturreservat

Pirane er et variert strandområde, med stort mangfold av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.


Publisert 16.11.2017

Dalaåsen naturreservat

Dalaåsen har en anselig variasjon i skogtyper. Her er både granskog og en uvanlig stor bøkeskog med innslag av skjellrot, en liten, blekrosa plante som snylter på røttene til løvtrær.


Publisert 16.11.2017

Fokserød naturreservat

Bøkeskogen på Fokserød er omgitt av næringsarealer og veier. Adkomsten fra E18 til Sandefjord lufthavn Torp går gjennom naturreservatet.


Publisert 16.11.2017

Hemskilen naturreservat

Hemskilen er et regionalt verdifullt beite- og oppvekstområde for vannfugler i hekkesesongen, og rasteplass og hvileområde for ender, vadefugler, gjess og spurvefugler på trekk.


Publisert 16.11.2017

Veldre naturminne

Da isbreen som dekket Norge gjorde noen forbigående stopp i tilbaketrekningen, la den igjen en rygg av grus og store steinblokker i Veldre.


Publisert 16.11.2017

Fugløyrogn naturreservat

Midt inne i Mølen fuglefredningsområde, mellom spissen på Mølen og Fugløya, ligger en lav holme. Det er Fugløyrogn.


Publisert 16.11.2017

Elva naturreservat

Elva er en stor, flat fattigmyr, nesten uten merker etter menneskers inngrep.


Publisert 16.11.2017

Fritzøehus landskapsvernområde

Bøkeskogen i Fritzøehus landskapsvernområde er med sine 600 dekar landets største sammenhengende bøkeskog. Den inngår i et enestående kulturlandskap som omkranser Norges største privateide bolig.