Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppmåling av grovfôrlager og telling av fôrdager

Erstatning avlingssvikt: Bøndene må selv måle opp grovfôrlageret i år.  Det skal gjøres så nært opp til innsett av dyra som mulig og etter at fôrhøstingen er avsluttet. For de fleste vil det være i disse dager.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.10.2018

Årets avling regnes ut slik: Grovfôr på lager ved innsett av dyra + fôropptak på beite og direktehøstet fôr (beregnet som fôrdager x norm daglig grovfôropptak).

Erstatning gis for fulldyrka eng, overflatedyrka eng og andre grovfôrvekster (kode 210, 211 og 213 i søknad om produksjonstilskudd). Det gis ikke erstatning for utmarksbeite og areal kartlagt som innmarksbeite (kode 212).

Det er bare eget fôr produsert på omsøkt areal i år som skal måles opp på lager og regnes med i fôrdagene. Noteringsskjemaet skal brukes for å skille mellom fôr produsert på omsøkt areal og annet fôr som det må korrigeres for. Det skal korrigeres for beiting på utmark og innmarksbeite, overlagret fôr brukt gjennom sommeren, innkjøpt fôr, halm, fangvekster/grønngjødsling og annet fôr som ikke er produsert på det omsøkte arealet.

Det er utarbeidet noe hjelpemateriell:

- Veiledning for oppmåling av fôrlager og noteringsskjema

- Noteringsskjema fôrdager

- Tabell for beregning av fôr på lager

Se nettsidene til Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold for mer informasjon.

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen hvis dere har spørsmål.

SØK I GOD TID FØR 31. OKTOBER!!