Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Plan- og bygningsrett

Oppdatert 29.12.2022

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Statsforvalteren er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Statsforvalteren bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Statsforvalteren skal likevel også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Statsforvalteren skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Statsforvalteren prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Vis mer


Publisert 29.06.2015

Forenklede byggeregler fra 1. juli 2015

Fra 1. juli forenkles reglene om søknadsplikt i plan- og bygningsloven. De nye reglene unntar blant annet garasjer på inntil 50 kvadratmeter og tilbygg på 15 kvadratmeter fra søknadsplikt.


Publisert 30.03.2015

Fylkesmannen samordner innsigelser fra statlige etater i Vest- Agder.

Fra 1. april 2015 skal Fylkesmannen i Vest-Agder prøve ut en forsøksordning der innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven fra statlige etater samordnes.


Nye kontrollregler i byggesaker fra 01.01.2013