Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer i Vest-Agder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet valgte den 22. desember ut Fylkesmannen i Vest-Agder til å delta i forsøksordningen som går ut på å samordne og fremme statlige innsigelser til kommunale planer på vegne av de statlige innsigelsesmyndighetene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.01.2015


Bakgrunn og hensikt med forsøket

Regjeringen ønsker gjennom forsøket å finne metoder for å styrke lokaldemokratiet og effektivisere planprosessene. Fylkesmannen vurderer at samordning av innsigelser kan gi en tidsbesparelse i de plansakene der flere statsetater har innsigelser, spesielt dersom de ulike innsigelsene er motstridende.

Seks av landets fylkesmenn gjennomførte forsøket i 2014, og seks nye føyer seg til i forsøket i 2015. Fylkesmannen i Aust-Agder gjennomførte forsøket i fjor, og vi mener det er hensiktsmessig å velge en gjennomføringsmodell som likner på deres.

Gjennomføring

Fylkesmannen vil i februar kalle statsetater med innsigelsesrett til et møte for å presentere og diskutere ordningen. Vi tar sikte på å avklare oppstartstidspunkt for ordningen etter å ha gjort de nødvendige avklaringer med statsetatene, i etterkant av nevnte møte.

Selv om vi ikke starter opp riktig ennå, skisserer vi under hvordan vi pr nå planlegger å gjennomføre samordning av innsigelser i Vest-Agder.  

Planlagt organisering av forsøket

Vi skisserer opplegget slik:

1. Informasjonsmøte tidlig med statsetater med innsigelseskompetanse, for å forankre ordningen

2. Rutiner ved melding om oppstart og høring av planprogram

 • Varsel om oppstart av planarbeid sendes av konsulent eller kommune til aktuelle høringsinstanser
 • Statsetater som har behov for utsatt frist for uttalelse avklarer dette med konsulent eller kommune
 • Statsetater sender kopi av alle uttalelser som gjelder oppstart av planarbeid, til fylkesmannens postmottak

3. Rutiner ved høring av planforslag

 • Kommunen sender som tidligere høringsbrev til aktuelle sektormyndigheter
 • Fylkesmannen i Vest-Agder legger opp til å sende samordnet brev til kommunen i saker der det fremmes innsigelser fra en eller flere statsetater.
 • Høringsbrev uten innsigelser sendes fra statsetatene direkte til kommunen. Fylkesmannen oppfordrer om at statsetatene likevel sender kopi til oss av uttalelser uten innsigelser.
 • Dersom en statsetat gis utsatt høringsfrist utover den vanlige på 6 uker, må utsatt frist også gis Fylkesmannen. Statsetaten må informere Fylkesmannen dersom det er gitt utsatt frist.
 • Statsetaten må sende sin uttalelse med innsigelse til Fylkesmannen senest 2 uker før høringsfristen. Statsetaten oppfordres til å varsle fylkesmannen så snart det er klart at innsigelse er aktuelt å fremme.
 • Fylkesmannen samordner høringsuttalelsene i samråd med høringsinstansene som har varslet fremming av innsigelse, og avgir en samlet uttalelse til kommunen.
 • Fylkesmannen tar stilling til hvilke innsigelser som skal fremmes. Fylkesmannen kan avskjære en innsigelse slik at denne ikke blir fremmet for kommunen. Dersom Fylkesmannen vurderer å avskjære en innsigelse, vil vi kalle inn til møte med aktuell statsetat så fort som mulig for å drøfte saken nærmere.
 • Statsetatenes egne uttalelser vil alltid i sin helhet følge Fylkesmannens samordnede uttalelse