Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Innsigelse til reguleringsplan for Halebukta i Farsund tatt til følge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplanen for Halebukta i Åpta, Farsund kommune fordi planen kunne få negative konsekvenser for et område med ålegress og havgress av nasjonal verdi.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fiskeridirektoratet Region Sør har innsigelse til planen begrunnet i hensyn til viktige naturverdier i sjø.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser det som positivt at Farsund kommune har tatt et helhetlig grep i forhold til planlegging av småbåthavner, og at det legges til rette for flere båthavner i Åptafjorden. Imidlertid vil den aktuelle reguleringsplanen for småbåthavn i Halebukta kunne få negative konsekvenser for et område med ålegress og havgress av nasjonal verdi. Dette er det ene av to slike områder i kommunen av nasjonal verdi. Denne naturtypen har en viktig økosystemfunksjon for arter som lever i tilknytning til naturtypen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplanen for Halebukta i Åpta, Farsund kommune fordi planen kunne få negative konsekvenser for et område med ålegress og havgress av nasjonal verdi. Departementet har vektlagt at det er andre muligheter for å anlegge småbåthavner i området, og at fordelene ved tiltaket dermed ikke oppveier de negative konsekvensene for naturmangfoldet.

Bakgrunn

Reguleringsplanen legger til rette for en småbåthavn med slipp og flytebrygger. Planområdet er på ca. ti dekar med 45 båtplasser. For å få tilstrekkelig dybde planlegges det å fjerne masser ned til om lag to meters dybde i et område på ca. fem dekar. Det skal også legges til rette for parkering ved å fylle ut et område på ca. 1,3 dekar ut i sjøen.

I kommunedelplanen fra 2001 er området vist som planlagt småbåthavn under arealkategorien "område for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag". Det er krav om reguleringsplan. Arealbruken for området ble behandlet i kommunedelplan for Herad-Spind 2014-2024, men det aktuelle området i Halebukta ble ikke godkjent som framtidig småbåthavn i denne planen fordi det var innsigelse til reguleringsplanen. Partene ble enige om at innsigelsen skulle følges opp videre i forbindelse med reguleringsplanen.

Farsund kommune har som mål å dekke behovene til nåværende og planlagt bebyggelse med båtplasser. Samlet behov for nye båtplasser i denne delen av Åptafjorden vurderes til 500, og det er avsatt arealer til to nye båthavner i tillegg til Halebukta. Kommunen mener alle de tre planlagte båthavnene er nødvendig for å dekke behovet.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen fremmet den 8. juli 2009 innsigelse til regulerings-planforslaget fordi småbåthavnen vil berøre en ålegresseng av nasjonal/regional verdi, og fordi planforslaget ikke var konsekvensutredet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurderinger

Departementet ser det som positivt at Farsund kommune har tatt et helhetlig grep om planlegging av småbåthavner og legger til rette for flere båthavner i Åptafjorden.

Siden Halebukta var vist som småbåthavn i kommuneplanen fra 2001, har det kommet ny kunnskap om ålegress/havgress av nasjonal verdi i området. Det har også kommet ny kunnskap om virkningen av småbåthavner på naturmangfoldet.

Klima- og miljødepartementet sier i sin uttalelse at den aktuelle småbåthavnen i Halebukta vil få negative konsekvenser for nasjonalt viktig naturmangfold i sjø. Størrelsen og kvaliteten på den aktuelle ålegressengen, samt nærheten til et gyteområde for torsk, medfører at den aktuelle ålegressengen er vurdert å være av nasjonal verdi. Det er registrert to ålegressenger av nasjonal verdi i Farsund kommune. Ålegress sammen med havgresset i bukta utgjør naturtypen undervannsenger, og det er disse forekomstene som til sammen danner en naturtype av nasjonal verdi.

Undersøkelser viser at utbygging av småbåthavner kan føre til at naturmangfoldet reduseres. Utfylling, mudring og utbygging av brygge vil utgjøre direkte inngrep i og påvirke store deler av lokaliteten inne i Halebukta. Forekomsten er alt påvirket av tiltak, blant annet en stor småbåthavn innerst i bukta ved Åpta, og nye båthavner vil innebære en ytterligere nedbygging av forekomsten.

Selv om kommunen har endret plangrensen for småbåthavna for å ta hensyn til ålegresset, vil området med havgress bli direkte berørt. Småbåthavna skal etableres i et område som er svært grunt. Det er derfor behov for å mudre for å få tilstrekkelig dybde for båtene. Både mudringen og utfyllingen for å anlegge parkeringsplasser, vil få direkte konsekvenser for havgresset, ødelegge røttene og endre bunnforholdene. Videre vil ålegresset påvirkes av mudring og økt aktivitet inn i den grunne bukta. Erfaring fra andre småbåthavner er at artsmangfoldet reduseres ved slike inngrep, og at bestanden av ålegress/havgress, som er avhengig av sollys, blir fortrengt.

Konklusjon

De øvrige arealene som er avsatt til formålet vil dekke behovet for nye båtplasser de nærmeste årene. Departementet mener derfor at fordelene ved å anlegge omsøkte småbåthavn ikke oppveier de negative miljøkonsekvensene. På denne bakgrunn blir konklusjonen at reguleringsplanen ikke godkjennes.