Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

E18/E39 Ytre ringveg - Fylkesmannen støtter kommunene

- I arbeidet med å komme fram til vårt endelige råd til departementet, har vi lagt stor vekt på hensynet til lokaldemokratiet, sier fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen sender i dag kommunedelplanen for E18/E39 Ytre ringveg Vige – Volleberg i Kristiansand og Songdalen kommuner til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Statens vegvesen har innsigelser til planen. Mekling er gjennomført uten enighet om en løsning.

- I arbeidet med å komme fram til vårt endelige råd til departementet, har vi lagt stor vekt på hensynet til lokaldemokratiet, sier fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Planen er vedtatt av to samstemte kommunestyrer, og et samlet fylkesting har samme syn på trasévalget.

Ringveien skal inngå i porteføljen til Nye veier AS, og Fylkesmannen ber departementet om at saken prioriteres for en tidligst mulig behandling.

Fylkesmannens tilråding er:

  1. Fylkesmannen i Vest-Agder anbefaler at innsigelsene fra Statens vegvesen ikke tas til følge.
  2. Dersom departementet likevel finner å ville ta innsigelsene delvis til følge, anbefaler vi sekundært en løsning tilsvarende den som ble drøftet i slutten av meklingen, dvs. kryssing i tunnel ved Kjærrane og videre en nordlig linje gjennom Vågsbygdmarka med kort tunnel gjennom Mjåvannsheia og kryssing av Rossevannsbekken i dagen.
  3. Kryssing i dagen på Kjærrane vil være konfliktfylt

Kontaktperson