Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Samfunnsavdelingen

Samfunnsavdelingen omfatter saksbehandling innen kommunal jus,  tilsyns- og utviklingsoppgaver, sosialfaglige klagesaker, familiesaker og vergemål.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

  • Kommunal jus er for en vesentlig del knyttet til klagebehandling og veiledning vedr. kommunesektoren. Plan- og bygningsloven, kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven er viktige saksområder.
  • Fylkesmannen skal føre tilsyn og behandle klagesaker etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, med forskrifter. Opplæring og informasjon i forhold til kommunene og de lokale NAV kontorene er viktige oppgaver. Fylkesmannen skal formidle statlige styringssignaler på velferdsområdet i forhold til barnefattigdom og boligsosialt arbeid.
  • Fylkesmannen behandler saker om separasjon og skilsmisse og søknader om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser.
  • Fylkesmannen skal påse at overformynderiene oppfyller sine plikter etter vergemålsloven, herunder at overformynderiene gir verger og hjelpeverger den nødvendige opplæring og veiledning. Fra 1.7.2013 ga ny vergemålslov Fylkesmannen nye oppgaver som lokal vergemålsmyndighet.

Aktuelt

Britt Møll Abrahamsen 

Direktør
Britt Møll Abrahamsen

Telefon
38 17 62 36 /
907 81 755

E-post