Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljøvernavdelingen

Miljøvernavdelingen arbeider med oppgaver på planområdet, forurensnings- og naturforvaltningsområdet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Avdelingen har ansvar for at nasjonal politikk blir formidlet og fulgt opp i behandling av kommunale og regionale planer. Formidling av statlig miljøvernpolitikk til regionale og kommunale beslutningstakere er en sentral oppgave. Opplæring av kommunene i plan og bygningsloven, naturmangfoldloven og forurensningsloven står sentralt. Tilsyn med ulike virksomheter for å minimalisere forurensning, opprydding i forurensede marine sedimenter i fjordene våre, og oppfølging av kommunene på klimaområdet er viktige oppgaver. Naturvern, kartlegging av naturmangfold og ivaretakelse av arealer som er viktige for naturmangfold er sentrale oppgaver. Vi arbeider for å ta vare på truede arter og ansvarsarter som laks og villrein. Vi arbeider for å eliminere fremmede, skadelige arter. Arbeid med helhetlig vassdrags- og kystvannforvaltning i tråd med vannforskriften er viktig.

Aktuelt

Ørnulf Haraldstad

Miljøverndirektør
Ørnulf Haraldstad

Telefon
38 17 62 01 /
481 28 258

E-post