Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruksavdelingen

Landbruksavdelingen skal bidra til å gjennomføre den nasjonale landbruks- og matpolitikken i fylket. Målet er å opprettholde et levende og mangfoldig landbruk og et bærekraftig skogbruk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Oppgavene omfatter både saksbehandling og utviklingsarbeid innen jordbruk, skogbruk og bygdeutvikling.
 
Avdelingen skal
• være kompetansesenter for kommunene, og bidra til at kommunene opprettholder god forvaltningspraksis på landbruks- og matområdet
• være en pådriver for nærings- og bygdeutvikling, og skape møteplasser mellom Fylkesmannen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, kommunene, KS og næringsorganisasjonene i landbruket.
• lede arbeidet med regional næringsstrategi og gi føringer for bruken av bygdeutviklingsmidlene
• føre kontroll med tilskuddsforvaltningen på landbruksområdet
• ivareta landbrukspartens interesser i kartsamarbeidet Geovekst
• ivareta hensynet til jordvern og kulturlandskap i arealforvaltningen
 
Avdelingen er vertskap for 4H, Skogselskapet, Landbruksselskapet og Hageselskapet i Vest-Agder.

Aktuelt

 Unni Svagård

Fung. landbruksdirektør   Unni Svagård
 
Telefon:
38 17 61 89 /
482 26 539

E-post