Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helse- og omsorgsavdelingen

Helse- og omsorgsavdelingen har oppgaver relatert til helse- og omsorgsfeltet, derunder tjenester ved rusmiddelavhengighet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Avdelingen har følgende hovedoppgaver:
• Bidra til gjennomføring og iverksetting av nasjonal politikk innen helse- og omsorgssektoren, derunder fordeling av statlige stimuleringsmidler 
• Føre tilsyn med alt helsepersonell og alle helse- og omsorgstjenester i fylket; kommunale, fylkeskommunale, statlige (spesialisthelsetjenesten) og private; for derved å medvirke til god helsetilstand og trygge tjenester til befolkningen
• Behandle klager etter pasient- og brukerrettighetsloven og andre bestemmelser om klagerett
• Føre kontroll med bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede og tvungen helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse 
• Ivareta forvaltningsoppgaver knyttet til helsekrav for førerkort, rett til særfradrag på likningen for store utgifter ved behandling utenfor offentlig helse- og sosialtjeneste, samt administrering av turnustjeneste. 
 

Aktuelt

Fylkeslege Geir Stangeland

Fylkeslege
Geir Stangeland

Telefon:
38 17 61 75 /
971 28 925

E-post