Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Om oss

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannen skal være et effektivt forvaltningsorgan som formidler, tilpasser og iverksetter av statlige mål og satsingsområder. Fylkesmannen skal også fremme fylkets interesser overfor sentrale myndigheter. En av hovedoppgavene er å ivareta folks rettssikkerhet. Det betyr at Fylkesmannen skal påse at rettigheter og plikter av så vel økonomisk som juridisk karakter blir ivaretatt overfor innbyggerne i fylket.

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen var den siste fylkesmann i Vest-Agder

Fylkesmann Ann-Kristin OlsenAnn-Kristin Olsen var den siste fylkesmann i Vest-Agder

Hun er født 29. mars 1945 i Stockholm, gift med Henrik Pettersen og har 2 sønner.

 

Bakgrunn
Cand. jur. i 1972 fra UiO med kriminologi spesialfag.
Utvekslingsstudent i to år i USA, i Virginia og California før jusstudiene i Oslo.
Politifullmektig ved Oslo politikammer i 1973-74.
Dommerfullmektig i Indre Follo i 1975-76.
Politifullmektig og senere adjutant og inspektør i Follo politidistrikt fra 1977–83.
Fra 1983 politimester i Halden som første kvinnelige politimester i Norge.
Tjenestegjorde som sysselmann på Svalbard fra 1995.
Tiltrådte som fylkesmann i Vest-Agder i desember 1998 og fikk avskjed i nåde fra 1. januar 2016 ved oppnådd aldersgrense. Samtidig ble fylkesmannsembetene i Vest- og Aust-Agder slått sammen til det nye Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
Har i mange år vært opptatt av forebyggende arbeid og var i 10 år bl.a. leder for INTERPOLs permanente arbeidsgruppe for bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn. Var inntil i fjor leder av Europarådets ekspertgruppe mot barnepornografi, barneprostitusjon og salg av barn.

 

Verv
Ann-Kristin Olsen ble oppnevnt som ny styreleder i Helse Sør-Øst for en periode på to år, 12. januar 2016. Hun har ledet det Regjeringsoppnevnte Akuttutvalget som vurderte helsetjeneste utenfor sykehus (NOU 2015:17 Først og fremst). Hun er også styreleder for Stifelsen Livsglede for eldre. Hun er fylkesleder for den årlige TV-aksjonen og juryleder for Vilhelm Kragselskapets pris.