Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tre nye områder vernet ved frivillig skogvern

Regjeringen har opprettet Kile og Hægbostad naturreservater, og utvidet Geislafoss naturreservat i dag. Reservatene representere områder med verdifulle innslag av gammel løvskog og blandingsskog av nasjonal og regional betydning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.12.2015

Norge har forpliktet seg til å ta vare på vårt biologiske mangfold gjennom nasjonale målsettinger og internasjonale avtaler. Ett av tiltakene er vern av viktige skogområder for å bevare et representativt utvalg av ulike skogtyper for kommende generasjoner. I tillegg sikrer dette leveområder for truede arter og naturtyper i norsk skog.

Kile, Hægbostad og Geislafoss naturreservater er vernet gjennom ordningen med frivillig skogvern. Vern av skog har de siste 15 årene vært et prioritert område for verneplanarbeidet i Norge, og statens innsats innen frivillig skogvern vil øke neste år.

I Vest-Agder har man generelt hatt en relativt omfattende drift av skogen til langt utpå 1990-tallet slik at skogen er relativt ung. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, slik at skogen får anledning til å utvikle seg naturlig.

Vernevedtaket innebærer at det legges restriksjoner på bruken av området. Alle tiltak som kan bidra til endringer i naturmiljøet er forbudt, det vil si at oppføring av nye bygg, vedhogst, skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking, motorisert ferdsel med mer ikke vil være tillatt. Noen tiltak vil kunne bli tillatt etter søknad.

Vanlige friluftslivsaktiviteter vil kunne foregå som tidligere. Verneforskriftene gir ingen begrensninger i vanlig ferdsel, jakt (stor- og småvilt) eller plukking av bær og sopp.

Miljødirektoratet vil fastsette forvaltningsmyndighet for naturreservatet om kort tid.