Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høring - Forvaltningsplan for Nedre Timenes naturreservat

Fylkesmannen sender utkast til forvaltningsplan for Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune på høring. Høringsfristen er 1. desember 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nedre Timenes naturreservat ble opprettet i 2011 og er vernet gjennom ordningen med frivillig skogvern på privat grunn. Formålet med vernet er å bevare et skogområde dominert av edelløvskog, med alt naturlig plante- og dyreliv.

Om forvaltningsplanen

Formålet med forvaltningsplanen er å sikre en langsiktig og kunnskapsbasert forvaltning av verneverdiene i Nedre Timenes naturreservat. Det er i tillegg et sentralt ønske om at planen skal være et godt hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten, oppsynet, grunneiere og andre interesserte ved at den utdyper verneforskriften og gir retningslinjer for bruk, informasjon, tilrettelegging med mer.

Forvaltningsplanen gjelder for perioden 2016-25. Fylkesmannen i Vest-Agder er forvaltningsmyndighet for Nedre Timenes naturreservat.

Høringen

Fylkesmannen ønsker å få innspill fra berørte parter på utkastet til forvaltningsplan. Høringsparter er grunneiere, rettighetshavere, organisasjoner, foreninger, Kristiansand kommune og andre offentlige etater.

Forvaltningsplanen kan lastes ned fra denne nettsiden. Kontakt Fylkesmannen dersom du ønsker forvaltningsplanen tilsendt.

Høringsuttalelser sendes:

Fylkesmannen i Vest-Agder, Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand, eller e-post: fmvapostmottak@fylkesmannen.no.

Høringsfrist: 1. desember 2015.

Etter høring vil Fylkesmannen gjennomgå og sammenfatte uttalelsene og vurdere om det skal gjøres endringer i planutkastet før endelig godkjenning. Det er Fylkesmannen som godkjenner planen og alle høringsparter vil bli orientert om når planen er godkjent.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Katrine Skajaa Gunnarsli tlf. 38 17 62 15, e-post: fmvaksg@fylkesmannen.no