Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer


Publisert 13.12.2015

Tre nye områder vernet ved frivillig skogvern

Regjeringen har opprettet Kile og Hægbostad naturreservater, og utvidet Geislafoss naturreservat i dag. Reservatene representere områder med verdifulle innslag av gammel løvskog og blandingsskog av nasjonal og regional betydning.


Publisert 02.09.2015

Lista våtmarkssenter autorisert som nasjonalt besøkssenter våtmark

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft slapp nyheten om at Lista våtmarkssenter er autorisert som nasjonalt besøkssenter våtmark under åpningen av Slevdalsvann naturreservat fredag 28. august.


Publisert 02.09.2015

Statsråd Tine Sundtoft åpnet Slevdalsvannet naturreservat med friluftstiltak

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft åpnet Slevdalsvann naturreservat med tilretteleggingstiltak 28. august.


Publisert 26.08.2015

Fredag åpner klima- og miljøministeren Slevdalsvannet naturreservat med friluftstiltak

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft besøker Slevdalsvannet naturreservat 28. august. Da vil hun formelt åpne de nyrestaurerte vannspeilene og de nybygde utkikkspunktene.


Publisert 15.04.2015

Nytt liv for fugl i Slevdalsvann

Nye dammer og kanaler er nå etablert i Slevdalsvann naturreservat. Alt ligger til rette for at fuglelivet i området skal nyte godt av tiltakene.


Publisert 13.01.2015

Mot avslutning av minkprosjektet

Minkprosjektet er et prøveprosjekt med minkbekjemping i utvalgte sjøfuglreservater i Vest-Agder. Prosjektet går nå inn i siste året av prosjektperioden på fem år. Statusrapport fra for prosjektet etter fire sesonger foreligger nå.


Publisert 16.12.2014

Overvåking av hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatene i Vest-Agder 2014

Godt år for tyvjo, men nedgang i bestanden av fiskemåke. Bestandene av teist og makrellterne er svært lave. Makrellterne regnes nå for utgått fra sjøfuglreservatene etter at den ikke ble ikke funnet der i 2014 heller. 


Publisert 12.12.2014

Stor utvidelse av skogvernområdet Øykjeheia naturreservat

Regjeringen har vedtatt en betydelig utvidelse av eksisterende Øykeheia naturreservat. Reservatet er nå et av de største i fylket med et totalareal på ca. 13 000 dekar. Naturreservatet vil representere et stort sammenhengende og lite påvirket barskogsområde med verdifulle innslag av gammel løvskog, rik sumpskog samt høstingsskog med gamle, hule eiketrær.


Publisert 04.12.2014

Feltforsøk: Brettsportaktivitet og forstyrrelse av fugl

Miljøvernavdelingen gjennomfører i disse dager feltarbeid som skal gi data til en GIS-analyse knyttet til temaet forstyrrelse av fugl på Listastrendene. Formålet er å få et bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av fuglefredningsområdene på Listastrendene, hvor det er forbud mot brettsportaktivitet.


Publisert 26.11.2014

Staten bruker 3,25 millioner på restaurering av våtmark i Slevdalsvann naturreservat

Fylkesmannen har nylig inngått kontrakt med Seabed services AS for restaurering av våtmark i Slevdalsvann naturreservat. Kontrakten er en viktig milepæl og et startskudd for reetablering av vannspeil ved mudring av 3 dammer på til sammen 10 dekar.