Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Verdens vanndag fredag 22. mars

Fredag 22. mars er verdens vanndag, og 2013 er utpekt som internasjonalt vannår. I Vest-Agder jobber vi for å oppfylle målet om godt vannmiljø.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.03.2013

Målet er godt vannmiljø

Vi har mye vann i Norge, og de fleste av oss bor nær et vassdrag eller en strand. Mange av våre opplevelser i hverdagen, i arbeidslivet og i fritiden er sterkt knyttet til vann. Rent og godt vannmiljø er nødvendig for å gi oss muligheten til blant annet fiske, jordbruk, og friluftsliv. Vi skal kunne bruke vannet samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet. Vi må beskytte det friske og levende vannet, og noen steder må vi sette inn tiltak for å forbedre vann som er forurenset eller ødelagt på annen måte.

Det er dette vi kaller vannforvaltning. Kommende generasjoner må også få glede av en vassdrags- og kystnatur rik på dyr og planter.

Kalking av sur innsjø med kalkspredebåt.
Kalking av sur innsjø med kalkspredebåt. Foto: Eivind Hellerslien

Mange ulike interesser

Vannforvaltningen er preget av mange aktører med ulike målsettinger, og det er mange myndigheter som fatter vedtak av betydning for vannmiljøet.

Kommunene legger til rette for arealbruk, nydyrking og utslipp fra mindre avløp, slambruk og landbruket. Klima- og forurensningsdirektoratet og fylkesmannen gir pålegg om opprydding i blant annet forurenset grunn og sjøbunn. De gir tillatelser til forurensende virksomheter og avløpsanlegg, tillatelser til mudring, dumping og avfallsdeponier, og gjennomfører eller pålegger tiltak mot forurensing.

Norges vassdrags- og energidirektorat behandler saker om inngrep i vassdrag og uttak av grunnvann. Fylkeskommuner og Fiskeridirektoratet gir tillatelser til akvakulturdrift. Mattilsynet godkjenner vannverk. Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmannen ivaretar blant annet viktige områder og arter, og legger til rette for fiske og friluftsliv.

Gjennomføringen av vannforskriften forutsetter derfor et utstrakt samarbeid mellom en rekke berørte myndigheter på alle nivåer i forvaltningen, og at dette munner ut i en vannforvaltningsplan for hver vannregion.

Arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner skal bringe oss nærmere en felles forståelse av forvaltningen av vannet på tvers av lokale, regionale og sentrale myndigheter, næringsinteresser, miljøvernorganisasjoner og andre interessegrupper.

Målrettet arbeid mot store utfordringer

Selv om vannet vårt framstår som rent og friskt har vi utfordringer i vår landsdel. Forsuring, problemvekst av krypsiv, vannkraftregulering, avrenning og eutrofiering samt forurensede sedimenter er noen av de største påvirkningene på vannmiljøet vårt.

Det er Vannregionmyndigheten i samarbeid med Vannregionutvalget som utarbeider vannforvaltningsplanen for vannregionen. Vannregionutvalget består av berørte sektormyndigheter, fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner, og ledes av Vannregionmyndigheten.
En regional referansegruppe, bestående av representanter fra berørte rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser i vannregionen, følger arbeidet i vannregionutvalget og gir råd og kommer med innspill underveis.

Vannområdeutvalgets oppgaver varierer fra å bidra med lokal kunnskap om påvirkninger og tilstand, til å utarbeide lokale tiltaksanalyser. Vannområdeutvalget er en viktig arena for lokal kunnskap og engasjement, og de er viktige i oppfølgingen av vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram. Det er opp til kommunene å avgjøre hvordan de skal være representert i utvalgene. Statlige og regionale sektormyndigheter kan delta i vannområdeutvalgene der de ønsker det. Andre interessenter skal også ha mulighet til å delta i vannområdeutvalgene, slik at disse blir en arena for bred medvirkning.

Samarbeid om en slik plan vil ha betydelige nyttevirkninger, ikke minst en mer målrettet og samordnet innsats på tvers av sektorene. Dette vil gi mer kostnadseffektive og samfunnsøkonomisk lønnsomme miljøtiltak for beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene. Denne innsatsen skal resultere i bedret miljøtilstand i vannet vårt.