Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Åseralprosjektene - Fylkesmannen frarår økt regulering av Langevatn

Fylkesmannen legger særlig vekt på viktige miljøkonsekvenser som følge av: Økt regulering av Langevatn, manglende minstevannføring mellom Langevatn og Ljoslandsvatn samt varierende vannføring på lakseførende strekning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.09.2013


Bakgrunn

Tillløpselv til Langevatn, Åseral. Foto: Eivind HellerslienÅseralsprosjektene innebærer opprusting og utvidelse av Skjerkaanlegget. Dette omfatter delprosjektene: Nytt aggregat i Skjerka kraftverk, ny tunnel Langevatn-Nåvatn med Øygard og Kvernevatn kraftverk og ny regulering av Langevatn. En forutsetning for disse prosjektene er at det etableres et «nytt» Nåvatn/Skjerkevatn, dvs. at det gis konsesjon for økt regulering i Skjerkevatn (23 meter) og bygging av nye dammer ved Skjerkevatn.

Tilløpselv til Langevann. Foto: Eivind Hellerslien

Fylkesmannens vurdering
Langevatn ligger innenfor hensynssone villrein i den nylig vedtatte Heiplanen. Hensynssonen innebærer at inngrep som kan påvirke villreinen negativt skal konsekvensutredes. Villreinforvaltningen i området har som målsetning å få større tetthet av villrein i sørområdene. Fylkesmannen fraråder økt regulering som omsøkt (10 meter) uten at hensynet til villreinen er grundigere utredet enn det som er tilfelle i foreliggende fagrapport.

Argumentet om at strekningen Langevatn-Ljoslandsvatn allerede er utbygd fritar ikke for slipp av minstevannføring nedstrøms dam i Langevatn. Vi mener det må slippes en minstevannføring på strekningen som gir gode forhold for fisk og bunnfauna. Vi vurderer slipp av minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring som et absolutt minimum. Av hensyn til friluftslivinteresser, reiseliv og landskapshensyn er det sannsynligvis behov for et vannslipp i sommerhalvåret som er høyere enn dette.

Det overordnede bildet er at økt installasjon i Skjerka, økt overføring fra Langevatn og økt regulering av Langevatn kun vil innebære moderate endringer for vannføringen på lakseførende strekning. Vi er opptatt av å sikre høyere vannføring under smoltutvandringen, samt sikre at vannføringsreduksjonene foregår saktere enn 13 cm per time for å unngå stranding av fisk.