Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vann

Oppdatert 03.01.2022

Vann er en livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mye rent vann i Norge, men ikke alt vannet har like god kvalitet.

Dette er de viktigste årsakene til dårlig vannkvalitet:

  • forurensning som forsuring, overgjødsling og spredning av miljøgifter
  • fysiske endringer som vassdragsregulering, hindringer som for eksempel veier og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vannet i kanaler
  • biologiske påvirkninger som fremmede fiskearter, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vannforvaltning

Vannet renner dit det vil. De fleste vannkildene strekker seg over flere kommuner eller fylker, og noen deler vi med våre naboland. Derfor må vannet forvaltes i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter. Her samarbeider vi også med nabolandene våre Sverige, Finland og Russland.   

Norge er delt inn i elleve vannregioner. En fylkeskommune i hver region er utpekt som vannregionmyndighet. 

Statsforvalterens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig myndighet for innføringen av EUs rammedirektiv for vann. Statsforvalteren er departementets representant på regionalt nivå, og skal   

  • samle kunnskap om vannets tilstand og gi en vurdering av miljøtilstanden
  • overvåke og kartlegge problemer
  • fungere som miljøfaglig rådgiver for andre involverte myndigheter

Vannet blir påvirket på mange ulike måter. Hensynet til at vi skal ha rent vann nå og i framtiden, må være en del av vurderingen på alle fagområder.

Vis mer


Publisert 18.03.2015

TEFA-seminaret 2015 - her er foredragene

Årets TEFA-seminar ble arrangert på Quality Hotel & Resort Kristiansand 12.mars. Seminaret samlet godt og vel 100 deltagere, hvor de fleste ble igjen på overtid til  debatt og spørsmål. Tusen takk til  alle som bidro på åres seminar.


Publisert 09.02.2015

TEFA 1985 – 2015. «30 år, kan suksesshistorien fortsette?»

{PagePropertyPlugin}

Publisert 13.09.2013

Åseralprosjektene - Fylkesmannen frarår økt regulering av Langevatn

Fylkesmannen legger særlig vekt på viktige miljøkonsekvenser som følge av: Økt regulering av Langevatn, manglende minstevannføring mellom Langevatn og Ljoslandsvatn samt varierende vannføring på lakseførende strekning.


Publisert 11.06.2013

Mye dødt krypsiv i Kristiansandsfjorden

Det er avdekket store mengder dødt krypsiv på bunnen ved munningen til Otra. Det døde plantemateriale gjør livet vanskelig for flere arter og påvirker miljøtilstanden i fjorden negativt.


Publisert 21.03.2013

Verdens vanndag fredag 22. mars

Fredag 22. mars er verdens vanndag, og 2013 er utpekt som internasjonalt vannår. I Vest-Agder jobber vi for å oppfylle målet om godt vannmiljø.