Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i Vest-Agder for 2015

Det kan søkes midler til å forebygge rovviltskader på bufe i Vest-Agder i 2015. Du må sende søknad elektronisk innen 15. februar 2015. Fylkesmannen gir tilskudd innenfor den rammen som Rovviltnemnda fordeler til fylket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.01.2015

Søknadsfrist for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) i Vest-Agder i 2015, er 15. februar 2015. Du må sende søknaden i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. I informasjonen om «Tilskot til naturforvaltningstiltak» er tilskuddsordningen omtalt under «Tilskot til førebyggjande og konfliktdempande tiltak i rovviltforvaltninga (Kap. 1420 post 73)».

For mer informasjon se rundskriv T-1/14 om tilskuddsordninger 2015 fra Klima- og miljødepartementet.

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er i Vest-Agder å forebygge skader fra freda rovvilt på husdyrhold ved å bidra til å finansiere forebyggende tiltak. Disse midlene kan også nyttes til godtgjøring av forsøk på skadefelling av rovvilt, og til å avdekke skader og tap av bufe på inn- og utmarksbeite

Målgruppe

De primære målgruppene er husdyreiere og deres organisasjoner, øvrige engasjerte organisasjoner, kommuner og lokalsamfunn. Forskningsinstitusjoner eller organisasjoner som framskaffer relevant kunnskap, kan også søke.  

Hva slags tiltak kan få tilskudd?

En forutsetning for å gi tilskudd er at tiltakene med en stor sannsynlighet kan gi direkte tapsforebyggende virkning, eller bidra til dette. Eksempelvis vil utvidet tilsyn alene ikke kvalifisere. Tiltak som favner flere beitelag og besetninger, prioriteres framfor de som gjelder enkeltbrukere. 

Hvor skal søknaden sendes?

Søknad om tilskudd sendes Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.
Søknader som omfatter det enkelte fylke adresseres til Fylkesmannen i det fylket som søker er bosatt. Søknader av nasjonal karakter adresseres til Miljødirektoratet. For nasjonale prosjekter er søknadsfristen 15. januar, mens for Vest-Agder er den satt til 15. februar 2015.

Fylkesmannen behandler søknaden innenfor budsjettrammen og etter retningslinjer satt av rovviltemnda. 


Hva slags tiltak fikk tilskudd i Vest-Agder i 2014?

I størrelsesorden  350 000 kr ble fordelt som tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) mot rovviltskader i Vest-Agder i 2014.

Ved første tildeling i vår ble følgende tiltak prioritert:

  • kursing og opplæring av kadaverhunder og hundeførere for søk etter dødt bufe i utmark
  • kursing i lisensjakt på ulv
  • utprøving av elektronisk overvåking av bufe og viltkameraovervåkingsutstyr
  • utstyr og trening for det interkommunale skadefellingslaget i Vest-Agder
  • dekning av møtekostnader for Kontaktutvalget for rovviltsaker i Vest-Agder.

Fylkesmannen holdt tilbake et betydelig beløp som beredskapsmidler, til dekning av utgifter ved innsats av skadefellingslag og kadaverhunder dersom det oppstod omfattende rovviltskader. Etter beitesesongens slutt ble de ubrukte midlene fordelt til ulike radiobjelleforsøk på sau i fem ulike beiteområder i fylket, og til viltkameraberedskap i rovviltutsatte beiteområder.