Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Miljødirektoratet lyser ut tilskudd til tiltak mot marin forsøpling. Lag, foreninger og bedrifter, ideelle stiftelser, friluftsråd og interkommunale avfallsselskaper kan søke om midler. Søknadsfristen er 15. juni 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.05.2015

Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har, og omfanget synes å øke. Avfallet gjør stor skade på dyrelivet og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet. Plast er spesielt problematisk fordi det brytes svært sakte ned, og kan fragmenteres til mikroplast.

Det er satt av 10 millioner kroner i statsbudsjettet som skal brukes som tilskudd til lokale tiltak mot marin forsøpling.

Resultatet av miljøvernavdelingens formiddagsøkt på strandryddedagen 2015. Foto: Pål Alfred Larsen
Resultatet av miljøvernavdelingens formiddagsøkt på strandryddedagen 2015. Foto: Pål Alfred Larsen

Det kan søkes om midler til transport og innlevering av avfall til godkjent mottak etter opprydding av marin forsøpling, inkludert kasserte fritidsbåter. Tilskudd kan også omfatte koordinering av slike typer prosjekter. Det kan søkes om midler til informasjonsmateriell og informasjons-kampanjer og undervisningsopplegg som har til hensikt å forebygge marin forsøpling i Norge.

Det er en nedre grense på søknadssum på kr 100 000 til større prosjekter. Miljødirektoratet oppfordrer derfor til samordning av lokale tiltak.

Målgruppen for utlysningen er frivillige organisasjoner, private aktører og statlige, kommunale og fylkeskommunale foretak og bedrifter som er organisert som selvstendige rettssubjekter, slik som ideelle stiftelser, interkommunale avfallsselskaper og friluftsråd.

Oppryddingstiltakene skal skje i norske områder og hovedsakelig i strandsonen, men andre områder som havbunnen og langs elvebredder, kan også være aktuelle. Videre skal prinsippet om at forurenser betaler være oppfylt. Det vil si at det bare gis støtte til opprydding av avfall der det ikke er mulig å finne en ansvarlig for forsøplingen.

Les mer om tilskuddsordningen og kriterier for tildeling av tilskudd i Miljødirektoratets søknadssenter.

Mange slags søppel har samlet seg i Hvalbukta på Flekkerøya. Foto: Pål Alfred Larsen
Mange slags søppel hadde samlet seg i Hvalbukta på Flekkerøya. Foto: Pål Alfred Larsen

 

Aktuelt


Her
søker du om tilskudd til tiltak mot
marin forsøpling

Frist: 15. juni

 

.