Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Status for rovviltberedskapen i Vest-Agder

Mange tusen sau og lam slippes i disse tider fra innmarks- til utmarksbeite i Vest-Agder. Av erfaring vet vi at omfattende rovviltsaker kan inntre, og både bufenæringen og den offentlige miljøforvaltningen har beredskap til å møte slike situasjoner når de dukker opp.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.05.2014

De siste 15 åra har ulveskader vært hovedutfordringen vi har forberedt oss på å møte her i Agderfylkene, sjøl om de øvrige rovviltartene også har vært involvert. Fra 1. juni har Fylkesmannen myndighet til å gi skadefellingstillatelser. Du kan lese mer om det på Miljødirektoratets nettoppslag http://www.miljodirektoratet.no/Custom/Views/Pages/StandardPageTemplate.aspx?id=15578&epslanguage=no

Ulv i furuskog. Foto: Tor Punsvik, Fylkesmannen i Vest-Agder
Ulv i furuskog. Foto: Tor Punsvik.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har i brev av 28. april i år redegjort for hvordan en klarere sonevis forvaltning av ulv skal praktiseres. Hun advarte samtidig mot en forventet betydelig innvandring av fjorårsunger av ulv fra Sverige inn i Norge. Agder har ofte vært et mål for slike utvandrende ulv, og vår beredskap er tuftet på at dette også kan skje i 2014. Organiseringen av rovviltberedskapen i Vest-Agder framgår av informasjonsfolder utarbeidet av Fylkesmannens miljøvernavdeling og Statens Naturoppsyn. Både informasjonsfolderen og Klima- og miljøministerens brev kan lastes ned fra menyen til høyre.

Vi har ikke sikre meldinger om forekomst av ulv i Vest-Agder for øyeblikket, men flere mulige observasjoner er meldt inn i senere tid. Det er uhyre viktig at slike mulige observasjoner av store rovpattedyr, og eventuelle skadesituasjoner, umiddelbart meldes til Statens Naturoppsyn eller Fylkesmannens miljøvernavdeling.

På forhånd takk!