Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søknader om felling av freda rovvilt rettes til Fylkesmannen fra 1. juni

Fra 1. juni overtar fylkesmennene myndigheten til å iverksette skadefellinger dersom det oppstår en akutt skadesituasjon hvor freda rovvilt gjør skade på husdyr eller tamrein.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.06.2013

Rovviltnemndene og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fastsatt hvor mange betingede fellingstillatelser for freda rovvilt som kan gis i perioden fram til 15. februar 2014. Det er fylkesmennene som administrer kvoter for betingede fellingstillatelser. Rovviltnemnda for Region 1 har vedtatt følgende kvoter for betingede skadefellingstillatelser for denne perioden:

  • 3 ulv
  • 2 bjørn
  • 4 gauper
  • 4 jerv

Dersom det oppstår en akutt skadesituasjon hvor rovdyr gjør skade på husdyr eller tamrein, kan fylkesmennene etter gitte kriterier gi tillatelse til å felle rovdyret. Når et rovdyr blir felt, faller en av de betingede fellingstillatelsene bort.

Skadefellingstillatelser kan gis i medhold av Forskrift om forvaltning av rovvilt.

Alle tillatelser eller avslag på søknader om skadefelling legges fortløpende ut på Rovviltportalen/Søk i fellingsvedtak.

Det er ikke så langt registrert skader voldt av freda rovvilt i Vest-Agder i 2013. Statens Naturoppsyn vil fortløpende legges disse ut på ROVBASEN  dersom det oppstår skader. Det er heller ikke meldinger på artene ulv, jerv eller bjørn i Vest-Agder de seinere månedene.