Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovvilterstatninger 2015 – ulveskader gir erstatning

I Vest-Agder søkte 22 saueeiere om erstatning for rovviltskader siste beitesesong. 21 av disse har fått innvilget erstatning. Totalt erstatningsbeløp er på 725 955 kr.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Totalt ble det søkt erstatning for 118 sau og 346 lam. Av disse erstatter vi 56 sau og 205 lam. I Vest-Agder har skader på bufe knyttet til freda rovvilt  i 2015 i all hovedsak vært knyttet til ulv. Mesteparten av erstatningene utbetales derfor på grunn av ulveskader. Hoveddelen av ulveskadene har forekommet i Åseral, men vi finner også noen i Marnardal, Sirdal og Kvinesdal.

Ved behandlingen av søknadene har vi lagt til grunn opplysninger gitt i søknaden, kunnskap om rovviltforekomst i området, samt opplysninger om rovviltdrepte dyr i besetningen og nærliggende områder.

Fylkesmannen orienterte 5. oktober på sine nettsider om muligheten til å søke erstatning for husdyr drept eller skadet av freda rovvilt.

I «Orientering om skadedokumentasjon og behandling av erstatningssøknader i Vest-Agder i 2015» får søkere og andre interesserte innblikk i årets rovviltsaker, gjeldende regelverk for å yte erstatning samt Fylkesmannens vurdering.